DOI FUR­NI­ZORI AU­TO VEST-EU­RO­PENI PRE­GĂ­TESC INVESTIŢII DE 75-80 MIL. EU­RO ÎN RO­MÂNIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Do­uă com­pa­nii vest-europene din industria au­to sunt in­te­re­sa­te să in­tre pe pia­ţa ro­mâneas­că, va­loa­rea es­ti­ma­tă a investiţiilor ri­di­cându-se la apro­xi­ma­tiv 75-80 milioane eu­ro, a anun­ţat

preșe­din­te­le Aso­cia­ţi­ei Con­struc­to­ri­lor de Au­to­mo­bi­le din Ro­mânia (ACAROM). „Va­loa­rea ce­lor do­uă po­si­bi­le investiţii nu es­te spec­ta­cu­loa­să, se ri­di­că la apro­xi­ma­tiv 75-80 milioane de eu­ro, dar vor avea pia­ţă. Ei caută aso­ci­eri cu pro­du­că­tori na­ţi­o­na­li ca­re n-au teh­ni­că, locurile de mun­că se ri­di­că la apro­xi­ma­tiv 170. Nu tre­bu­ie să întoar­cem spa­te­le la așa ce­va. Aces­tea sunt flori ra­re ca­re apar în ul­ti­mul timp în industria au­to din Ro­mânia“, a de­cla­rat Stroe la con­fe­rin­ţa „Cheie, con­tact, sa­les - Cum re­lan­săm industria au­to din Ro­mânia?“, or­ga­ni­za­tă de Zia­rul Fi­nan­ciar. Ce­le do­uă com­pa­nii sunt vest-europene, a pre­ci­zat Stroe, fără să ofe­re de­ta­lii. Cifra de afa­ceri a sec­to­ru­lui au­to a cres­cut cu cir­ca 20% anul tre­cut, la 15,9 miliarde eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.