BCR PENSII A TRE­CUT PRA­GUL DE 1 MILIARD DE LEI ACTIVE NE­TE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

BCR Pensii a de­pășit la înce­pu­tul lu­nii apri­lie pra­gul de 1 miliard lei active ne­te ale fondurilor de pensii private ad­mi­nis­tra­te, obli­ga­to­rii și fa­cul­ta­ti­ve, cu 575.000 de par­ti­ci­pan­ţi, pentru Pi­lo­nul II acu­mu­lându-se o su­mă me­die de 500 de eu­ro de par­ti­ci­pant, din ca­re 100 eu­ro es­te ran­da­men­tul. „Pentru anul aces­ta ne pro­pu­nem o creștere de 15-20% a ac­ti­ve­lor, să ajun­gem la 1,2 miliarde lei, iar pe pi­lo­nul pen­si­i­lor fa­cul­ta­ti­ve să avem peste 90.000 de par­ti­ci­pan­ţi, de la cir­ca 83.000 în pre­zent“, a de­cla­rat di­rec­to­rul exe­cu­tiv al BCR Pensii, Me­la­nia Mirea. La fi­ne­le anu­lui tre­cut, ce­le do­uă fon­duri ale ad­mi­nis­tra­to­ru­lui acu­mu­la­se­ră active ne­te de 934,08 milioane lei și ave­au 561.000 par­ti­ci­pan­ţi. Pe Pi­lo­nul II (sis­te­mul de pensii ad­mi­nis­tra­te privat), fondul BCR a ob­ţi­nut anul tre­cut un ran­da­ment de 11,3%, iar pe Pi­lo­nul III (sis­te­mul de pensii fa­cul­ta­ti­ve) câști­gul anua­li­zat a fost de 10,33%. Pentru pen­si­i­le fa­cul­ta­ti­ve, 40,47% din­tre cli­en­ţii fon­du­lui be­ne­fi­cia­ză de con­tri­bu­ţie plă­ti­tă de angajator, în timp ce con­tri­bu­ţi­i­le plă­ti­te de par­ti­ci­pan­ţi au o pon­de­re de 56,08%, res­tul re­pre­zen­tând con­tri­bu­ţii mix­te. „De la lansarea sis­te­mu­lui de pensii fa­cul­ta­ti­ve, prin ne­fruc­ti­fi­ca­rea avan­ta­je­lor fis­ca­le acor­da­te de stat, po­ten­ţia­lii be­ne­fi­ciari ai aces­tor avan­ta­je au pierdut o su­mă cu­mu­la­tă de cir­ca do­uă miliarde lei, su­mă ca­re a fost vi­ra­tă la stat sub for­mă de im­po­zit și nu în con­tu­ri­le in­di­vi­dua­le de pen­sie fa­cul­ta­ti­vă ale aces­to­ra. Am luat în cal­cul 1,5 milioane de po­ten­ţia­li par­ti­ci­pan­ţi, cu un sa­la­riu me­diu pe economie“, a afir­mat Lu­cian Anghel, preșe­din­te­le Di­rec­to­ra­tu­lui BCR Pensii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.