GÂLCEAV PE CER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Con­flic­tul din­tre Rusia și Vest a ajuns până în cos­mos, da­că se poate spu­ne așa: du­pă anu­nța­rea noi­lor san­cți­uni de că­tre SUA și UE contra Ru­si­ei, vi­ce­pre­mi­e­rul Dmi­tri Ro­go­zin, ca­re coor­do­nea­ză industria de apă­ra­re ru­se­as­că, a ame­ni­nțat cu re­pre­sa­lii, pro­pu­nând ca SUA să-și tri­mi­tă de acum cos­mo­nauții pe Stația Spația­lă In­ter­nați­o­na­lă cu aju­to­rul unor tram­bu­li­ne, întru­cât cap­su­le­le Soyuz, fo­lo­si­te cu­rent de aceștia, nu vor mai fi dis­po­ni­bi­le. San­cți­u­ni­le anu­nța­te de SUA in­clud in­ter­zi­ce­rea emi­te­rii de li­ce­nțe de export pentru echi­pa­men­te de înal­tă tehnologie ca­re pot fi fo­lo­si­te în sco­puri mi­li­ta­re, ce­ea ce re­pre­zin­tă o lo­vi­tu­ră grea pentru industria ru­se­as­că, evi­dent nu numai pentru cea de apă­ra­re. Noi­le san­cți­uni anu­nța­te de UE pre­văd in­ter­di­cția de in­tra­re în spați­ul co­mu­ni­tar și îngheța­rea ac­ti­ve­lor a încă 15 ofi­cia­li po­li­tici și mi­li­tari ruși și re­pre­zen­ta­nți ai se­pa­ra­tiști­lor pro­ruși din es­tul Ucrai­nei, ri­di­când ast­fel nu­mă­rul ce­lor aflați pe lis­ta neagră la 48, iar san­cți­u­ni­le anu­nța­te de SUA apli­că ace­lași tra­ta­ment pentru șap­te ofi­cia­li ruși și in­ter­zic de­ru­la­rea de afa­ceri cu 17 com­pa­nii ru­sești, între ca­re 13 in­tră sub in­ci­de­nța in­ter­di­cți­ei de export de echi­pa­men­te hi­gh-te­ch. Au in­sti­tu­it san­cți­uni și Ja­po­nia (vi­zând 23 de ofi­cia­li ruși) și Ca­na­da (vi­zând 9 ofi­cia­li ruși și do­uă bănci). Ana­liștii ruși și oc­ci­den­ta­li sunt de acord că, deși anu­nțu­ri­le în si­ne pri­vind san­cți­u­ni­le sunt im­pre­si­o­nan­te prin ca­rac­te­rul lor fără pre­ce­dent, sin­gu­re­le im­por­tan­te cu ade­vă­rat sunt mă­su­ri­le lua­te de SUA, ca­re au mai puți­ne re­ti­ce­nțe de­cât UE de a lo­vi di­rect în in­te­re­se­le eco­no­mi­ce ale Ru­si­ei și ca­re au reușit de­ja să de­ter­mi­ne in­ves­ti­to­rii fi­nan­ciari să pă­ră­se­as­că ac­ti­ve­le ru­sești, du­când la că­de­rea ru­blei și la un exod al ca­pi­ta­lu­ri­lor es­ti­mat de­ja la FMI să atin­gă 100 mld. do­lari în acest an.

Var. anua­lă a PIB în UE %

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.