NO­UA PRIVATIZARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Gru­pul Eu­ro­bank, ca­re con­tro­le­a­ză Ban­cpost, a de­venit pri­ma in­sti­tu­ţie fi­nan­cia­ră din Gre­cia sus­ţi­nu­tă cu bani pu­blici ce se întoar­ce sub con­trol privat, du­pă ce a atras 2,86 mld. eu­ro de la in­ves­ti­tori in­ter­na­ţi­o­na­li. Ofer­ta de ac­ţi­uni a Eu­ro­bank a fost su­pra­sub­scri­să de trei ori de in­ves­ti­to­rii străini (fon­duri de investiţii) și de 1,4 ori de in­ves­ti­to­rii eleni, iar ac­ţi­u­ni­le au fost eva­lua­te la 0,31 eu­ro/ac­ţi­u­ne, con­form unor sur­se ci­ta­te de Reu­ters. Ca efect, co­ta de par­ti­ci­pa­re la ca­pi­ta­lul Eu­ro­bank a Fon­du­lui Elen pentru Sta­bi­li­ta­te Fi­nan­cia­ră (HFSF), insti­tu­ţia ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză re­ca­pi­ta­li­za­rea băn­ci­lor ele­ne, va scădea ast­fel de la 95% la cca 35%. Cei mai mari in­ves­ti­tori în ac­ţi­u­ni­le Eu­ro­bank sunt gru­pu­ri­le fi­nan­cia­re Capital Gro­up din SUA (550 mil. eu­ro) și Fair­fax din Ca­na­da (400 mil. eu­ro).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.