O RAZĂ DE SPERANŢĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ve­de­ta săp­tă­mânii în ma­te­rie de re­dre­sa­re du­pă criză în zo­na eu­ro a fost Spa­nia, ca­re a anun­ţat în pre­mi­e­ră prog­no­ze îmbu­nă­tă­ţi­te - o creștere a PIB cu 1,2% în 2014 și cu 1,8% la anul, fa­ţă de 0,7% și 1,5% în ve­chea prog­no­ză, respectiv un deficit bugetar re­dus la 5,5% din PIB (fa­ţă de ţin­ta de 5,8% asu­ma­tă ini­ţial) și un șo­maj de 24,9% (de la 26,1% anul tre­cut). Es­ti­ma­rea ofi­cia­lă ad­mi­te însă că va fi im­po­si­bil ca până în 2017 șo­ma­jul, al doi­lea ca am­ploa­re din zo­na eu­ro du­pă cel din Gre­cia, să sca­dă sub 20%, în con­di­ţi­i­le în ca­re de­fi­ci­tul bugetar tre­bu­ie re­dus până la 2,8% din PIB în 2016. În T1, PIB a cres­cut cu 0,4% fa­ţă de tri­mes­trul pre­ce­dent, cea mai bu­nă per­for­man­ţă din T1 2008 până acum, în timp ce fa­ţă de T1 2013 a cres­cut cu 0,6% - pri­mul re­zul­tat po­zi­tiv du­pă no­uă tri­mes­tre de de­clin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.