EXER­CI­ŢII DE IMAGINAŢIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Au­to­ri­ta­tea Bancară Eu­ro­pe­a­nă (ABE) a pu­bli­cat sce­na­ri­i­le ipo­te­ti­ce de șoc pentru noi­le tes­te de so­li­di­ta­te fi­nan­cia­ră la ca­re vor fi su­pu­se în acest an 124 bănci mari din UE. Pentru a tre­ce tes­tul , băn­ci­le tre­bu­ie să pro­be­ze că își pot men­ţi­ne ra­ta ca­pi­ta­lu­lui de rang I la cel pu­ţin 5,5% din va­loa­rea ac­ti­ve­lor pon­de­ra­te la risc. Da­că sce­na­ri­ul de ba­ză (cu pro­ba­bi­li­ta­tea cea mai ma­re) pre­ve­de creștere eco­no­mi­că până în 2016 pentru UE, sce­na­ri­ul ipo­te­tic de criză ima­gi­nea­ză o scă­de­re a PIB cu 0,7% în acest an și cu 1,5% la anul, o ra­tă a șo­ma­ju­lui de 16% în 2016 și o pră­buși­re a pi­e­ţei imobiliare și a bur­se­lor. Pentru Ro­mânia, sce­na­ri­ul de ba­ză pre­ve­de creștere eco­no­mi­că de 2,3% și o ra­tă a șo­ma­ju­lui de 7,2%, iar sce­na­ri­ul ipo­te­tic de risc ar in­di­ca o scă­de­re a economiei de 1,4% în acest an și un șo­maj de 7,7%. Ban­ca Angli­ei a pu­bli­cat separat pentru băn­ci­le bri­ta­ni­ce un sce­na­riu de risc și mai se­ver, cu o pră­buși­re de 35% a pre­ţu­ri­lor imobiliare, în timp ce ABE a ima­gi­nat doar o scă­de­re de 20%.

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.