DA­CĂ AM FI ÎN ZO­NA EU­RO

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

De­za­van­ta­je­le de a avea mo­ne­dă pro­prie în con­di­ţi­i­le unui sis­tem ban­car eu­roi­zat s-a ma­ni­fes­tat înce­pând din 2008-2009 în ţări din Europa Cen­tra­lă și de Est (ECE) cu pon­de­re ma­re a cre­di­te­lor în va­lu­tă, ca Ro­mânia și Ungaria. Pe ter­men me­diu însă, sus­ţi­ne Deutsche Bank, avan­ta­je­le in­te­gră­rii în zo­na eu­ro - dis­pa­ri­ţia vo­la­ti­li­tă­ţii cursului valutar, a cos­tu­ri­lor de tran­zac­ţi­o­na­re și exis­ten­ţa BCE drept cre­di­tor de ul­ti­mă in­stan­ţă - ar con­tra­ba­lan­sa, pentru ma­jo­ri­ta­tea ţă­ri­lor din Est, de­za­van­ta­jul pi­er­de­rii in­de­pen­den­ţei mo­ne­ta­re. Ban­ca ger­ma­nă con­si­de­ră că, în ciuda te­me­ri­lor de o de­zin­ter­me­di­e­re fi­nan­cia­ră ra­pi­dă și a cri­ti­ci­lor pri­vind do­mi­na­rea sis­te­me­lor ban­ca­re din ECE de că­tre băn­ci­le din Vest, aces­tea din ur­mă și-au men­ţi­nut an­ga­ja­men­tu­lîn ECE, în vir­tu­tea acor­du­lui de la Viena, iar într-o se­rie de ţări din zo­nă, ca Po­lo­nia sau Slo­va­cia, cre­di­ta­rea înce­pe să-și re­vi­nă. Eu­roi­za­rea sec­to­ru­lui ban­car 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

SK

EE

SI eu­ro alte va­lu­te mo­ne­dă lo­ca­lă (alta de­cât eu­ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.