ROMTELECOM ȘI COSMOTE VOR FOLOSI BRAN­DUL „TELEKOM“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ac­ţi­o­na­rii ope­ra­to­ru­lui elen de telecomunicaţii OTE au apro­bat un acord de li­cen­ţi­e­re între Deutsche Telekom, Romtelecom și Cosmote Ro­mânia, prin ca­re cei doi ope­ra­tori din Ro­mânia vor do­bândi dreptul de uti­li­za­re a bran­du­lui „Telekom“. Ac­ţi­o­na­rii au apro­bat închei­e­rea acor­du­lui de li­cen­ţi­e­re între Deutsche Telekom, Romtelecom și Cosmote Ro­mânia, pre­cum și ter­me­nii de ba­ză ai aces­tu­ia. Acor­dul va in­tra în vi­goa­re oda­tă cu sem­na­rea aces­tu­ia și va avea o du­ra­tă de va­la­bi­li­ta­te ne­de­ter­mi­na­tă. Romtelecom și Cosmote Ro­mânia vor pu­tea, prin acest acord, să înre­gis­tre­ze în Ro­mânia o de­nu­mi­re cor­po­ra­tis­tă ca­re să con­ţi­nă nu­me­le „Telekom“și să o fo­lo­se­as­că în și în afa­ra ţă­rii. Cei doi ope­ra­tori de te­le­fo­nie vor pu­tea să fo­lo­se­as­că mar­ca Deutsche Telekom pentru ofe­ri­rea, dis­tri­bu­ţia și pro­mo­va­rea ser­vi­ci­i­lor și pro­du­se­lor li­cen­ţia­te. Mar­ca va pu­tea fi uti­li­za­tă în magazinele li­cen­ţia­te, clă­diri, echi­pa­men­te, do­cu­men­te­le de afa­ceri, îmbră­că­min­tea an­ga­ja­ţi­lor, adre­se­le de e-mail, pre­cum și la înre­gis­tra­rea do­me­ni­i­lor de in­ter­net.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.