TWIT­TER, PI­ER­DE­RE DE PESTE 132 MILIOANE DO­LARI ÎN PRI­MUL TRI­MES­TRU

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Twit­ter a ra­por­tat o pi­er­de­re de 132,4 milioane de do­lari pentru pri­mul tri­mes­tru al aces­tui an, de aproa­pe 5 ori mai ma­re fa­ţă de pi­er­de­rea din pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut, pe fondul unei înce­ti­niri a crește­rii nu­mă­ru­lui de uti­li­za­tori. Twit­ter a anun­ţat că nu­mă­rul de uti­li­za­tori a ur­cat în pri­mul tri­mes­tru la 255 milioane, cu 25% mai mul­ţi fa­ţă de ni­ve­lul din pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut. Ra­ta de creștere a înce­ti­nit însă fa­ţă de 30% în tri­mes­trul an­te­ri­or. Veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei au cres­cut de peste do­uă ori în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, la 250 milioane de do­lari, de­pășind es­ti­mă­ri­le ana­liști­lor de pe Wall Stre­et. Twit­ter înce­ar­că să se ex­tin­dă din­co­lo de plat­for­ma de mi­cro­blog­ging, că­tre ser­vi­cii de sha­ring de ima­gini și con­ţi­nut vi­deo, spe­rând că va ac­ce­le­ra ast­fel creșterea nu­mă­ru­lui de uti­li­za­tori, într-o pia­ţă con­tes­ta­tă in­tens de Snap­chat și Insta­gram (di­vi­zie a Fa­ce­book). Com­pa­nia înce­ar­că să atra­gă mai mul­ţi uti­li­za­tori și să cre­as­că to­to­da­tă tim­pul petrecut de aceștia pe plat­for­ma de so­cia­li­za­re, pentru a ge­ne­ra veni­turi mai ri­di­ca­te din pu­bli­ci­ta­te. Ac­ţi­u­ni­le com­pa­ni­ei au co­bo­rât cu 33% pe bur­sa de la New York de la înce­pu­tul aces­tui an. Nu­mă­rul vi­zua­li­ză­ri­lor efec­tua­te de uti­li­za­tori pe Twit­ter a cres­cut cu 15% în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, la 157 miliarde. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei, Dick Cos­to­lo, a de­cla­rat că ajus­te­a­ză ga­ma de pro­du­se pentru a atra­ge și re­ţi­ne uti­li­za­to­rii. Twit­ter înce­ar­că va­rian­te noi de de­sign, pentru a scoa­te în evi­den­ţă ima­gi­ni­le și con­ţi­nu­tul vi­deo, și vrea să sim­pli­fi­ce ser­vi­ci­ul de me­sa­ge­rie pri­va­tă, a adău­gat CEO-ul. Com­pa­nia an­ti­ci­pe­a­ză veni­turi de 270-280 milioane de do­lari pentru tri­mes­trul al doi­lea, respectiv 1,2-1,25 miliarde de do­lari pentru între­gul an. Veni­tu­ri­le din pu­bli­ci­ta­te pe plat­for­me mo­bi­le au re­pre­zen­tat 80% din înca­să­ri­le to­ta­le din pu­bli­ci­ta­te înre­gis­tra­te de Twit­ter în pri­mul tri­mes­tru, fa­ţă de un pro­cen­taj de 59% ra­por­tat de Fa­ce­book.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.