APPLE A EMIS OBLI­GA­ŢI­UNI DE 12 MILIARDE DE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Apple a emis săp­tă­mâna tre­cu­tă obli­ga­ţi­uni în va­loa­re de 12 miliarde de do­lari, în ca­drul unui pro­gram de re­com­pen­sa­re a ac­ţi­o­na­ri­lor ca­re es­te o alter­na­ti­vă mai ief­ti­nă de­cât re­pa­tri­e­rea fondurilor de­ţi­nu­te în străi­nă­ta­te, ca­re ar fi im­po­zi­ta­te. Emi­si­u­nea a in­clus obli­ga­ţi­uni pe ter­men de 10 ani în va­loa­re de 2,5 miliarde de do­lari, cu un ran­da­ment de 3,45%, cu 0,77 punc­te pro­cen­tua­le peste cel al ti­tlu­ri­lor de Tre­zo­re­rie cu sca­den­ţă si­mi­la­ră. Com­pa­nia a mai vândut obli­ga­ţi­uni în va­loa­re de 2 miliarde de do­lari, pe ter­men de cinci ani și un ran­da­ment de 2,1%, obli­ga­ţi­uni pe trei ani, în va­loa­re de 1,5 miliarde de do­lari și un ran­da­ment de 1,05%, și obli­ga­ţi­uni de 3 miliarde de do­lari cu sca­den­ţă la șap­te ani și un ran­da­ment de 2,85%. To­to­da­tă, Apple a emis obli­ga­ţi­uni cu do­bândă va­ria­bi­lă pe trei și cinci ani, de câte 1 miliard de do­lari, la un ran­da­ment cu 0,07 punc­te, respectiv 0,3 punc­te peste dobânda in­ter­ban­ca­ră LIBOR. Apple a anun­ţat săp­tă­mâna tre­cu­tă, oda­tă cu ra­por­tul fi­nan­ciar pentru pri­mul tri­mes­tru al aces­tui an, că va ex­tin­de pro­gra­mul de răs­cum­pă­ra­re de ac­ţi­uni, o for­mă de re­com­pen­sa­re a ac­ţi­o­na­ri­lor, de la 60 miliarde de do­lari la 90 miliarde de do­lari, mă­su­ră fi­nan­ţa­tă prin pla­sa­men­te de obli­ga­ţi­uni că­tre in­ves­ti­tori. To­to­da­tă, di­vi­den­de­le au fost ma­jo­ra­te cu 8%. Com­pa­nia pre­fe­ră să se înda­to­re­ze în loc de a uti­li­za rezervele uriașe acu­mu­la­te, de 150 miliarde de do­lari. Cir­ca 130 miliarde de do­lari, sau 88% din aces­te fon­duri, sunt de­ţi­nu­te în afa­ra SUA, iar re­pa­tri­e­rea ar pre­su­pu­ne pla­ta taxei pe pro­fit de până la 35%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.