PRO­FI­TUL SAM­SUNG A CRES­CUT CU 7% ÎN T1

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Sam­sung Elec­tro­nics, cel mai ma­re pro­du­că­tor de smar­tpho­ne-uri la ni­vel mon­dial, a înre­gis­trat un pro­fit net de 7,2 miliarde de do­lari în pri­me­le trei luni ale aces­tui an, în ur­ca­re cu 7,3% fa­ţă de ni­ve­lul din pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut. Afa­ce­ri­le com­pa­ni­ei au fost spri­ji­ni­te în pri­mul tri­mes­tru de ce­re­rea mai ri­di­ca­tă pentru smar­tpho­ne-urile și ta­ble­te­le ief­ti­ne din ga­ma Ga­la­xy și de vânză­ri­le mai mari de te­le­vi­zoa­re înain­te de Cu­pa Mon­dia­lă la fot­bal. Pro­fi­tul ra­por­tat de companie de­pășește sem­ni­fi­ca­tiv media es­ti­mă­ri­lor ana­liști­lor, ca­re in­di­ca un re­zul­tat de 6,5 miliarde de do­lari. Ga­ma di­ver­si­fi­ca­tă de smar­tpho­ne-uri, cu preţuri de la sub 150 de do­lari la peste 900 de do­lari, și ex­tin­de­rea ofer­tei de ta­ble­te au aju­tat Sam­sung să com­pen­se­ze pentru scă­de­rea ce­re­rii în zo­na smar­tpho­neu­ri­lor scum­pe înain­te de lansarea na­vei-ami­ral Ga­la­xy S5. De ase­me­nea, vânză­ri­le de te­le­vi­zoa­re au fost sus­ţi­nu­te de lansarea unor noi mo­de­le și de eveni­men­te­le spor­ti­ve din acest an. În zo­na mi­cro­ci­pu­ri­lor, Sam­sung a înre­gis­trat pro­fi­turi mai mari da­to­ri­tă crește­rii vânză­ri­lor de dis­po­zi­ti­ve ief­ti­ne pe pi­e­ţe pre­cum Chi­na și India.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.