Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

„Ro­mânia toc­mai in­tra­se în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și in­ves­ti­to­rii veneau cu miliarde în Ro­mânia, toți an­tre­pre­no­rii fă­ce­au proi­e­cții și business pla­nuri de creștere cu 20-30% pe an în următorii 4-5 ani, băn­ci­le ave­au sen­ti­men­tul că tre­bu­ie să câști­ge cât mai mul­tă co­tă de piață în zo­na de re­tail și în ge­ne­ral era o sta­re de efer­ves­ce­nță.“Por­tre­tul anu­lui 2007 fă­cut de că­tre Ser­giu Opres­cu, CEO al Alpha Bank, în des­chi­de­rea BMSto­ry­tel­lers ilus­tre­a­ză co­rect sen­ti­men­tul ca­re mar­ca Ro­mânia în 2007, un an in­tens pentru eco­no­mia ro­mâneas­că și pentru toți ac­to­rii ei, înce­pând de la oa­me­nii ca­re con­su­mau mai mult de­cât câști­gau până la companiile ca­re vin­de­au ori­ce și crește­au cu doi di­giți.

2007 a fost un an special pentru in­vi­tații ce­lei de-a treia ediții a BMSto­ry­tel­lers: Ser­giu Opres­cu pre­lua, la 43 de ani, con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a Alpha Bank, du­pă 14 ani de ex­pe­ri­e­nță în domeniul ban­car; Adrian-Cătălin Bul­boa­că își des­chi­dea pro­pria so­ci­e­ta­te de avo­ca­tu­ră, du­pă 11 ani de prac­ti­cat avo­ca­tu­ra de business la Tay­lor Joyn­son Gar­ret și Lin­kla­ters; Ser­giu Bi­riș lan­sa pri­mul proi­ect so­nor din ca­ri­e­ra sa de antre­pre­nor online, Tri­lu­li­lu, la doar un an de la ter­mi­na­rea fa­cul­tății, iar Radu Flo­res­cu se pre­gă­tea să se re­tra­gă de la con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a Saat­chi & Saat­chi Ro­mânia, companie pe ca­re a fon­dat-o la înce­pu­tul ani­lor ’90 și ca­re a de­venit unul din­tre prin­ci­pa­le­le gru­puri de co­mu­ni­ca­re de pe piața lo­ca­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.