1,3 mil. mc

Business Magazin (Romania) - - + STRATEGIE -

de la un ca­mi­on de pă­cu­ră la un impe­riu, iar Dy­neff a fost achi­ziți­o­nat ca un cap de pod între est și vest, rol pe ca­re îl înde­pli­nește cu brio acum com­pa­nia“, ex­pli­că Du­mi­tru, ca­re are în bi­rou un sin­gur ta­blou, ca­re înfățișe­a­ză DP Foss, de­po­zi­tul pe­tro­li­er din Mar­si­lia - cel mai ma­re de la Me­di­te­ra­nă, cu aproa­pe 1 mi­li­on me­tri cu­bi ca­pa­ci­ta­te, în ca­re Rom­pe­trol Fran­ce deți­ne 10%. Cătălin Du­mi­tru de­se­nea­ză apoi men­tal o har­tă a ca­pa­ci­tăți­lor de de­po­zi­ta­re ale Dy­neff în re­gi­u­nea Me­di­te­ra­nei și Atlan­ti­cu­lui, ca­re to­ta­li­ze­a­ză 400.000 mc: „Tot în Me­di­te­ra­na, în orașul Port La No­u­vel­le, gru­pul deți­ne în co­pro­pri­e­ta­te cu To­tal un de­po­zit de 140.000 mc; la Bar­ce­lo­na și la Va­len­cia avem ca­pa­ci­tăți de sto­caj în port. În Atlan­tic avem ca­pa­ci­tăți la Bil­bao, la Bor­de­aux. Mai spre est, deți­nem 17% din SPR (Stoc­ka­ge Pétro­li­er du Rhône) împreu­nă cu Esso ca­pa­ci­ta­tea to­ta­lă de sto­ca­re car­bu­ran­ţi (Fran­ţa, Spa­nia, Ro­mânia, Bulgaria, Ge­or­gia și Ucraina) și Shell“. Cătălin Du­mi­tru pre­ci­ze­a­ză că ac­ti­vi­ta­tea de trading și who­le­sa­le re­pre­zin­tă 55% din afa­ce­re, 10% es­te re­tai­lul, iar 35% cli­e­nții mici și mij­lo­cii - o par­ti­cu­la­ri­ta­te a Fra­nței fi­ind re­pre­zen­ta­tă de acest tip de con­sum mai puțin cu­nos­cut în Ro­mânia: mo­to­ri­nă și he­a­ting oil (un com­bus­ti­bil de încăl­zi­re, pe ca­re fran­ce­zii îl nu­mesc fuel), fo­lo­si­te pentru uti­la­je agri­co­le și pentru încăl­zi­rea lo­cu­i­nțe­lor, segment în ca­re Dy­neff vin­de anual 300-400.000 to­ne. „Da­că în who­le­sa­le pu­tem vin­de 200.000 de to­ne pe an unui sin­gur cli­ent, pentru small & me­di­um avem un fiși­er de 10-12.000 de cli­e­nți, ca­re cumpără de la 500 de li­tri la 2-3 me­tri cu­bi, în fun­cție de ne­voie“, ex­pli­că Du­mi­tru.

„Faptul că Dy­neff es­te un business do­mi­nat de trading nu înse­am­nă că ne­gli­jăm re­tai­lul; aces­ta es­te ese­nțial în Fra­nța pentru ima­gi­ne“, spu­ne ma­na­ge­rul, adu­când în dis­cuție ce­le 9 stații Rom­pe­trol de pe au­tos­tră­zi­le din Fra­nța, „stații uriașe, con­stru­i­te sub un anu­mit cai­et de sar­cini im­pus de că­tre statul francez, prin re­pre­zen­ta­nții lor ca­re sunt fir­me­le de au­tos­tră­zi“. Par­ti­cu­la­ri­ta­tea aces­tor stații es­te că au în jur de 16 pom­pe de ali­men­ta­re, dar și un ma­ga­zin ca­re poate ajun­ge la 700 de me­tri pă­trați, con­stru­cția unei stații mer­gând până la 6 milioane de eu­ro. Ma­ga­zi­nul din stați­i­le de ali­men­ta­re es­te ese­nțial în ță­ri­le vest-europene, pre­ci­ze­a­ză Cătălin Du­mi­tru: pro­fi­ta­bi­li­ta­tea stați­ei es­te da­tă în pro­po­rție de 6065% de shop, în timp ce în Ro­mânia es­te exact invers (30% din non-oil). În ță­ri­le foar­te dez­vol­ta­te, ben­zi­na și mo­to­ri­na sunt pro­du­se de apel, atât pentru ben­zi­nă­rii, cât și pentru hi­per­ma­ke­turi. „Di­fe­re­nța de preț la pom­pă între o stație din oraș și o stație de hi­per­mar­ket (rețe­le­le co­mer­cia­le au 55% din piața de re­tail

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.