Cum iau na tere companiile an­tre­pre­no­ria­le În Ro­mânia, den­si­ta­tea com­pa­ni­i­lor an­tre­pre­no­ria­le es­te mică: 23 de IMM-uri la 1.000 de lo­cu­i­tori, ce­ea ce re­pre­zin­tă 56% din media în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Cu toa­te aces­tea, sau poate toc­mai de ace­ea, con­form unui

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

DAE CU­RÂND, ST TE­AM DE VORB CU UN TÂN R. Es­te un ma­na­ger apre­ciat într-o companie un­de lu­cre­a­ză de foar­te mul­tă vre­me, cu ma­re plă­ce­re și de­di­ca­re. Dis­cu­ta­sem des­pre afa­ce­rea pe ca­re e ho­tă­rât să o înce­a­pă în toam­nă, pe cont pro­priu, de la ze­ro. L-am între­bat de ce a luat ace­as­tă decizie. „Pentru că am se­si­zat opor­tu­ni­ta­tea asta ex­ce­len­tă, știu că am do­bândit com­pe­te­nțe­le ne­ce­sa­re pentru a o ex­ploa­ta, îmi pla­ce bu­si­nes­sul în ca­re voi in­tra și vre­au să fac ce­va di­fe­rit de ce­ea ce fac acum, ca­re să fie cre­ația mea su­tă la su­tă. E tim­pul!“Mai era ce­va de spus? Ni­mic, în afa­ră de: „Mult no­roc!“. De­ta­li­i­le erau gândi­te, iar en­tu­zias­mul, de­bor­dant. NTREPRENORII I PRO­CE­SUL AN­TRE­PRE­NO­RIAL Po­ves­tea asta nu are ni­mic ca­re să ia­să din ti­pa­re. O per­soa­nă ca­pa­bi­lă, ho­tă­râtă și im­pli­ca­tă, încre­ză­toa­re în pro­pri­i­le po­si­bi­li­tăți, se­si­ze­a­ză o opor­tu­ni­ta­te ca­re îi pla­ce din toa­te punc­te­le de ve­de­re, fi­ind în li­nie cu va­lo­ri­le și obiectivele sale per­so­na­le. Stu­dia­ză con­tex­tul pe ca­re îl gă­sește a-i fi fa­vo­ra­bil, dez­vol­tă cu gri­jă mo­de­lul de business și por­nește la drum, înre­gis­trându-și com­pa­nia.

Dru­mul pe ca­re va porni nu e nea­pă­rat drept, nici lin, dar e pa­si­o­nant. Es­te suc­ce­sul ga­ran­tat? Nu, dar me­ri­tă încer­cat!

Îmi per­mit doar un sfat pentru cei ca­re vă pre­gă­tiți să pășiți pe un ast­fel de drum: aveți puțin­ti­că răb­da­re. Nu vă gră­biți să vă dați de­mi­sia înain­te de a par­cur­ge câte­va eta­pe le­ga­te de pu­ne­rea pe pi­ci­oa­re a afa­ce­rii pe ca­re o aveți în ve­de­re. vor­biți cu cli­e­nții po­te­nția­li și aflați ce-și do­resc cu ade­vă­rat; stu­diați con­cu­re­nța cu res­pon­sa­bi­li­ta­te și obi­ec­ti­vi­ta­te și cău­tați răs­pun­sul la între­ba­rea: de ce ar cum­pă­ra cli­e­nții de la mi­ne și nu de la con­cu­re­nții mei? dez­vol­tați bran­dul și pro­te­jați-l; cre­ați web­si­te-ul, pa­gi­na de Fa­ce­book, con­tul de Twit­ter și, da­că es­te ca­zul, blo­gul; gă­siți con­ta­bil și ju­rist, înre­gis­trați com­pa­nia și de­ci­deți la ce ban­că veți deschide con­tul (de obi­cei, la ban­ca un­de aveți ba­nii per­so­na­li, pe ca­re îi veți folosi la înce­put, tran­sfe­rându-i în con­tul com­pa­ni­ei); co­mu­ni­cați in­tens în rețe­aua de cu­noști­nțe pentru a gă­si par­te­neri și, da­că e ca­zul, angajați, sfă­tu­i­tori sau in­ves­ti­tori; as­cul­tați cu ate­nție, no­tați-vă toa­te între­bă­ri­le pe ca­re vi le pun cei din jur și gândiți-vă la ele. Ast­fel vă vor ve­ni idei ex­ce­len­te, sau veți evi­ta greșe­li ca­re pot fi fa­ta­le; crei­o­nați planul de afa­ceri, proi­e­cți­i­le fi­nan­cia­re, even­tua­le pre­zen­tări pentru cli­e­nți, par­te­neri și in­ves­ti­tori; gândiți-vă la toa­te me­to­de­le de re­du­ce­re a chel­tu­i­e­li­lor în fa­za de înce­put a bu­si­nes­su­lui. Va fi greu să vă des­cur­cați fă­când toa­te aces­tea du­pă pro­gram? Cu si­gu­ra­nță, dar veți câști­ga niște bani preți­oși, pe ca­re îi veți folosi când veți înce­pe ac­ti­vi­ta­tea pro­priu-zi­să. UM SUNT COMPANIILE AN­TRE­PRE­NO­RIA­LE Când mă întâlnesc cu si­tuații pre­cum cea de mai sus, mă bu­cur. Ce bi­ne că exis­tă en­tu­ziaști ca­re por­nesc ra­pid ac­ti­vi­tăți uti­le

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.