MAREA BRITANIE, NOUL RAI AL MILIONARILOR

Business Magazin (Romania) - - + SOCIETATE - De BOGDAN ANGHELUŢĂ

MAI MUL­ŢI MILIARDARI AU MIGRAT CĂ­TRE MAREA BRITANIE DE­CÂT SPRE ORI­CE ALT STAT DIN LU­ME DIN 2003 ȘI PÂNĂ ACUM, IAR LON­DRA A DE­VENIT ORAȘUL DE PE PLANETĂ CU CEI MAI MUL­ŢI MI­LI­O­NARI. UN NU­MĂR DE 114.100 MI­LI­O­NARI ÎN DO­LARI S-AU MU­TAT ÎN MAREA BRITANIE, DU­CÂND NU­MĂ­RUL TO­TAL AL ACES­TO­RA LA 815.000. MAI PRE­CIS, DIN 1.000 DE LO­CU­I­TORI, 13 SUNT MI­LI­O­NARI ÎN DO­LARI.

DMa­rea Britanie, Sta­te­le Uni­te și Aus­tra­lia, în vre­me ce fran­ce­zii și ita­li­e­nii au ales Marea Britanie și Elveția. E CE ALEG MILIONARII MAREA BRITANIE? Anglia pri­mește cu en­tu­ziasm ce­ea ce age­nția bri­ta­ni­că pentru emi­gra­re (UKBA) a numit „emi­gra­nți de ma­re va­loa­re“, li­mi­tând în ace­lași timp ac­ce­sul ce­lor cu veni­turi re­du­se. Schim­bă­ri­le re­cen­te în le­gis­lația pri­vind emi­gra­rea sunt cât se poate de cla­re: milionarii și mai ales mi­liar­da­rii sunt bi­ne­veniți în Anglia; cei­la­lți mai au de aștep­tat.

Pe lângă aces­te schim­bări, exis­tă o altă ten­di­nță ca­re se ma­ni­fes­tă din ce în ce mai pu­ter­nic: pro­pri­e­tăți­le din Lon­dra sunt cum­pă­ra­te de străini bo­gați, iar efec­tul es­te că piața imo­bi­lia­ră din ca­pi­ta­la Angli­ei a de­venit cea mai scum­pă din lu­me. Ace­as­tă cir­cu­lație per­ma­nen­tă de oa­meni și bani a mo­de­lat orașul pe pla­cul ce­lor foar­te bo­gați, ast­fel că mu­lți bri­ta­nici din clasa de mij­loc aleg să lo­cu­ias­că în afa­ra zo­nei me­tro­po­li­ta­ne lon­do­ne­ze.

Nu­mă­rul gos­po­dă­ri­i­lor cu averi de peste un mi­li­on de li­re ster­li­ne a cres­cut to­tuși cu aproa­pe 20% în ul­ti­mii trei ani, ajun­gând la aproa­pe 350.000. Cu alte cu­vin­te, 1,5% din gos­po­dă­ri­i­le bri­ta­ni­ce dețin averi de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.