2. SIN­GA­PO­RE 45.000 4. AUS­TRA­LIA 22.200

Business Magazin (Romania) - - + SOCIETATE -

Din 2008 și până la înce­pu­tul anu­lui 2014, 433 de mi­li­o­nari ruși s-au mu­tat în Marea Britanie prin vi­ze de in­ves­tiții; alți 419 chi­ne­zi au fo­lo­sit ace­lași sis­tem, fi­ind ur­mați ca nu­măr de ame­ri­cani, aceștia ce­rând un nu­măr de 96 de vi­ze.

Co­mi­sia bri­ta­ni­că pentru emi­gra­re a lansat de cu­rând un ra­port în ca­re pre­zin­tă o se­rie de mă­suri me­ni­te să con­tra­ca­re­ze nu­mă­rul ma­re de pre­ti­nși in­ves­ti­tori ce se mu­tă în Anglia. Co­mi­sia pro­pu­ne ca, în pri­mă fa­ză, in­ves­tiția ne­ce­sa­ră pentru obți­ne­rea vi­zei să fie de mi­ni­mum do­uă milioane de li­re ster­li­ne, dublu față de va­loa­rea ac­tua­lă. De ase­me­nea, nu­mă­rul vi­ze­lor de in­ves­tiții să fie de ma­xi­mum o su­tă pe an, vânza­rea fă­cându-se în re­gim de li­ci­tație. Par­tea bu­nă pentru cei in­te­re­sați es­te că ac­te­le de re­zi­de­nță ar fi emi­se mai re­pe­de.

„Atunci când oa­me­nii îmi spun că es­te un lu­cru groaz­nic să vin­dem vi­ze, eu îi întreb: nu e to­tuși mai bi­ne de­cât să le dăm aproa­pe pe gra­tis, așa cum fa­cem acum?“, a co­men­tat David Met­calf.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.