PRI­ME­LE ORA E DIN LU­ME CA NUM R DE MILIARDARI

Business Magazin (Romania) - - + SOCIETATE -

peste un mi­li­on de li­re ster­li­ne, o va­loa­re ce nu a mai fost întâlni­tă până acum. Fac­to­rii ca­re au dus la ace­as­tă creștere sunt re­veni­rea eco­no­mi­că și ri­di­ca­rea su­sți­nu­tă a pi­eței imobiliare, ara­tă un ra­port Co­reDa­ta Research. Im­por­tant es­te și fac­to­rul de­mo­gra­fic, respectiv creșterea po­pu­lați­ei din ul­ti­mii ani. Stu­di­ul mai ara­tă că un sfert din in­ves­ti­to­rii bri­ta­nici con­si­de­ră că fi­na­nțe­le lor s-au îmbu­nă­tățit în ul­ti­me­le 12 luni.

În 2008, Marea Britanie a mo­di­fi­cat sis­te­mul de obți­ne­re a drep­tu­lui de șe­de­re, in­tro­du­când un model de vi­ze pentru in­ves­ti­tori. Ast­fel, pentru o in­ves­tiție de cel puțin un mi­li­on de li­re ster­li­ne, mi­liar­da­rii ruși sau chi­ne­zi pot obți­ne dreptul de a lo­cui în Anglia. Opi­nia pu­bli­că es­te însă de pă­re­re că aces­te vi­ze se dau prea ușor, du­pă cum con­sta­tă și cei de la The Te­le­graph. Pu­bli­cația no­te­a­ză că peste 850 de per­soa­ne din Rusia și Chi­na au be­ne­fi­ciat de aces­te per­mi­se de șe­de­re și îl ci­te­a­ză pe Sir David Met­calf spu­nând că „gu­ver­nul a dat aces­te vi­ze pe de­ge­a­ba“. El ar­gu­men­te­a­ză ast­fel: „Sis­te­mul pre­zent es­te con­ce­put în așa fel încât să mi­ni­mi­ze­ze câști­gu­ri­le pentru bri­ta­nici și să le ma­xi­mi­ze­ze pe ce­le ale mi­gra­nți­lor“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.