MUN­CA ES­TE OP IONAL

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

UNCA DE ACAS ES­TE VIITORUL, SPUN JASON FRIED I DAVID HEINEMEIER HANSSON ÎN CARTEA LOR „REMOTE - BI­RO­UL ES­TE OP IONAL“. Tex­tul e o lec­tu­ră sa­vu­roa­să da­că ești în cău­ta­rea unei abor­dări „fresh“în dez­ba­te­rea le­ga­tă de be­ne­fi­ci­i­le mun­cii la bi­rou vs. be­ne­fi­ci­i­le mun­cii de aca­să.

Au­to­rii re­ci­di­ve­a­ză cu ace­as­tă carte du­pă ce au lansat „Re­work“, o carte în ca­re ex­pli­că mi­ni­ma­lis­mul pe ca­re îl văd ne­ce­sar în afa­ceri: pla­ni­fi­ca­rea nu e ese­nția­lă, in­ves­ti­to­rii ex­terni nu sunt uti­li, iar con­cu­re­nța ar fi mai bi­ne să fie ig­no­ra­tă. Ace­lași mi­ni­ma­lism revine și în „Remote“, un­de au­to­rii des­criu, din ex­pe­ri­e­nța per­so­na­lă, faptul că mun­ca de aca­să, a lă­sa an­ga­jații să își ges­ti­o­ne­ze tim­pul cum do­resc și a eli­mi­na com­plet sau pa­rțial de­pla­să­ri­le și chel­tu­i­e­li­le inu­ti­le re­pre­zin­tă urmă­to­rul pas în cul­tu­ra or­ga­ni­zați­o­na­lă.

Într-o ma­ni­e­ră ac­ce­si­bi­lă ori­cui, acom­pa­niați de ca­ri­ca­turi pe alo­curi, au­to­rii iau în dis­cuție pe rând avan­ta­je­le lu­cru­lui de aca­să, de­za­van­ta­je­le lu­cru­lui la bi­rou și be­ne­fi­ci­i­le pentru com­pa­nia ca­re ale­ge să me­ar­gă în di­re­cția mun­cii de aca­să. Abor­da­rea nu es­te ex­tre­mis­tă, în sen­sul că cei doi au­tori nu sunt apos­to­lii eli­mi­nă­rii com­ple­te a se­di­i­lor de com­pa­nii și a bi­ro­u­lui, ci pre­di­că mai de­gra­bă un echi­li­bru între ce­le do­uă și ac­cep­ta­rea ideii că unii angajați chiar s-ar des­cur­ca mai bi­ne și ar fi mai efi­ci­e­nți da­că ar fi lă­sați în pace.

MPi­vo­tul tran­sfe­ru­lui de la mun­ca la bi­rou la mun­ca aca­să ar fi teh­no­lo­gia, ca­re în zi­ua de azi per­mi­te di­ver­se ti­puri și for­mu­le de co­mu­ni­ca­re, in­clu­siv vi­deo, în timp re­al și tran­sfer de date și do­cu­men­te în mo­duri foar­te sim­ple. Din­co­lo de văz și auz, deci, si­mțu­ri­le sunt opți­o­na­le în mun­că. Pre­mi­sa: „Bi­ro­u­ri­le au de­venit pro­du­că­toa­re de între­ru­peri. Un bi­rou aglo­me­rat es­te ase­me­nea unui ro­bot de bu­că­tă­rie: îți fa­ce zi­ua bu­cățe­le. Un sfert de oră acum, ze­ce mi­nu­te mai înco­lo, do­uă­zeci de mi­nu­te aici, cinci mi­nu­te din­co­lo. Fi­e­ca­re segment e ocu­pat cu o te­le­con­fe­ri­nță, o șe­di­nță, altă șe­di­nță sau vreo altă între­ru­pe­re in­sti­tuți­o­na­li­za­tă inu­ti­lă“. O ge­ne­ra­li­za­re dis­cu­ta­bi­lă.

Cartea a fost lan­sa­tă la puțin timp du­pă ce Ma­ris­sa Mayer, șe­ful Ya­hoo, a in­ter­zis an­ga­jați­lor să

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.