BARACA DE UN MI­LI­ON DE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

Con­stru­i­tă ca unul din ce­le 5.000 de adă­pos­turi tem­po­ra­re pentru si­nis­tra­ţii cu­tre­mu­ru­lui ca­re a lo­vit orașul San Fran­cis­co în 1906, o ca­să a ajuns astă­zi o pro­pri­e­ta­te imo­bi­lia­ră ten­tan­tă pentru cei ca­re caută o lo­cu­in­ţă is­to­ri­că în oraș. Actua­lii pro­pri­e­tari au re­no­vat-o la stan­dar­de­le ac­tua­le, păs­trând însă cât de mult posibil din clă­di­rea ini­ţia­lă. Casa, for­ma­tă de pro­pri­e­ta­rii ini­ţia­li din do­uă ba­răci pentru si­nis­tra­ţi cum­pă­ra­te du­pă ce lo­ca­ta­rii tem­po­rari au înce­put să se mu­te din ele în 1907, es­te una din­tre pu­ţi­ne­le ast­fel de con­struc­ţii încă ne­de­za­fec­ta­te din oraș. Da­că ini­ţial aces­te clă­diri cos­tau 50 de do­lari (cam 1.300 de do­lari în ba­nii de azi), du­pă re­no­va­re casa su­pra­vi­e­ţu­i­toa­re cos­tă pu­ţin peste un mi­li­on de do­lari, un preţ chiar bun pentru zo­nă, du­pă cum spun ex­per­ţii imo­bi­liari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.