O CAFEA LA OPE­RĂ

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

Ope­ra Na­ţi­o­na­lă En­gle­ză a anun­ţat pla­nuri me­ni­te să aju­te insti­tu­ţia să fa­că pro­fit. Ast­fel, pe lângă spec­ta­co­le cla­si­ce de ope­ră, se vor mon­ta și mu­si­ca­luri ca­re, spe­ră con­du­ce­rea, vor ajun­ge să fie ju­ca­te și în West End, zo­na din Lon­dra un­de ajung ce­le mai po­pu­la­re pro­duc­ţii. Se vor ţi­ne spec­ta­co­le și în pro­vin­cie prin co­la­bo­rări și se va con­strui un nou centru de pro­duc­ţie un­de să se des­fășoa­re re­pe­ti­ţi­i­le pentru spec­ta­co­le. Cea mai in­so­li­tă ino­va­ţie es­te de­ci­zia de a lă­sa des­chi­să toa­tă zi­ua pentru pu­blic clă­di­rea ope­rei, Lon­don Co­li­seum, gra­ţie in­sta­lă­rii unei ca­fe­ne­le în foai­er. Ca­fe­neaua ar urma să fie ad­mi­nis­tra­tă de un între­prin­ză­tor par­ti­cu­lar și ar tre­bui să aju­te la atra­ge­rea de pu­blic nou pentru ope­ră și mu­si­cal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.