Vin co­mu­niștii și/sau fas­ciștii

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Re­to­ri­ca sche­ma­ti­că din ju­rul con­flic­tu­lui din Ucraina, cu par­tea ru­să acu­zândui pe ucrai­neni că sunt niște fas­ciști in­to­le­ra­nți și cu par­tea ame­ri­ca­nă su­ge­rând că rușii sunt niște co­mu­niști ca­re vor să re­fa­că URSS, a prins să dea idei ac­to­ri­lor po­li­tici de la noi. Pa­ra­dig­ma ve­che „stânga e co­mu­nis­tă și vrea cu Rusia / dre­ap­ta e ca­pi­ta­lis­tă și vrea cu SUA“a re­a­pă­rut în fo­rță în dis­cur­su­ri­le li­de­ri­lor PMP (Te­o­dor Ba­con­schi chiar a ex­pli­cat, ca la ma­nua­lul de mar­ke­ting politic, că blu­gii în ca­re se afișe­a­ză ei sunt sim­bo­lul SUA, al li­ber­tății, în opo­ziție cu ce­nuși­ul ves­ti­men­tar al ne­o­co­mu­niști­lor PSD) și s-a îmbo­gățit cu acu­zați­i­le preșe­din­te­lui Traian Bă­ses­cu că pre­mi­e­rul Victor Pon­ta a fă­cut pe pla­cul Moscovei lip­sind de la întâlni­ri­le cu ofi­cia­lii ame­ri­cani veniți re­cent la București, su­ges­tia șe­fu­lui sta­tu­lui fi­ind că Ro­mânia nu tre­bu­ie să vo­te­ze la pre­zi­de­nția­le un pro­rus. În re­pli­că, pre­mi­e­rul aproa­pe a fă­cut ex­ces de zel ca să pa­re­ze acu­zați­i­le de an­tia­me­ri­ca­nism ca­re i-ar pu­tea afec­ta cam­pa­nia elec­to­ra­lă: nu doar a apro­bat ra­pid su­pli­men­ta­rea bu­ge­tu­lui apă­ră­rii cu 700 mil. lei și ma­jo­ra­rea co­res­pun­ză­toa­re a de­fi­ci­tu­lui bugetar cu 0,2% din PIB, dar s-a aven­tu­rat și să de­cla­re că „ne paște un răz­boi“din cau­za Ru­si­ei și să pro­mi­tă că va con­vo­ca de unul sin­gur CSAT pe te­ma Ucraina, peste ca­pul preșe­din­te­lui. Încer­când iar să se im­pu­nă ca posibil șef al drep­tei, li­be­ra­lul Crin Anto­nes­cu s-a gră­bit și el să dis­cu­te spec­trul unui răz­boi și să ce­a­ră par­ti­de­lor un acord de creștere a bu­ge­tu­lui apă­ră­rii de la 1,62% la 2% din PIB. Aceeași re­to­ri­că inu­til ide­o­lo­gi­za­tă a pro­dus ri­di­co­le­le acu­zații de fas­cism pe ca­re le-au arun­cat atât pre­mi­e­rul Pon­ta la adre­sa foști­lor „bă­siști de la ICR“, Ho­ria Pa­ta­pi­e­vici și Mir­cea Mi­hăi­eș, că­ro­ra le-a re­fu­zat do­cu­men­te­le de de­co­ra­re, cât și preșe­din­te­le Bă­ses­cu la adre­sa lui Pon­ta pe mo­tiv că „s-a ți­nut de gât cu Radu Ma­ză­re ca­re um­bla prin Con­sta­nța în uni­for­mă fas­cis­tă“. Pentru am­be­le pă­rți, acu­zați­i­le de fas­cism sunt toc­mai bu­ne spre a înlo­cui de­ja uza­te­le acu­zații, la fel de ri­di­co­le, des­pre „dic­ta­to­rul Bă­ses­cu“și „dic­ta­tu­ra lui Pon­ta“și spre a încer­ca să-i spe­rie mă­car acum pe ale­gă­to­rii mai sla­bi de înger. % 10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

var. anua­lă %

4 es­ti­ma­re

3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.