RECOLTA DE DOSARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Gu­ver­nul a tran­smis CE, în com­ple­ta­rea Pro­gra­mu­lui de con­ver­gen­ţă anual, un do­cu­ment în ca­re afir­mă că DNA, ICCJ și ce­le­lal­te in­stan­ţe au avut re­zul­ta­te sem­ni­fi­ca­ti­ve, atâta vre­me cât ra­ta de con­fir­ma­re a in­cul­pă­ri­lor DNA prin ho­tă­râri ju­de­că­to­rești de­fi­ni­ti­ve a de­pășit în ul­ti­mii șap­te ani 90%, iar ra­ta de con­fir­ma­re a de­ci­zi­i­lor ANI pri­vind si­tua­ţi­i­le de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te și a de­ci­zi­i­lor ad­mi­nis­tra­ti­ve în ca­zu­ri­le de con­flict de in­te­re­se a de­pășit 80% în ul­ti­mii cinci ani. Ce­ea ce nu a pu­tut spu­ne Gu­ver­nul es­te însă că va­lul de an­che­te ale DNA având drept ţin­tă se­na­tori și de­pu­ta­ţi din mai mul­te partide îi so­li­da­ri­ze­a­ză pe par­la­men­tari să ză­dăr­ni­ce­as­că mun­ca jus­ti­ţi­ei, cu blo­ca­rea ce­re­ri­lor de la DNA sau Par­chet de apro­ba­re a per­che­zi­ţi­o­nă­rii sau a ares­tă­rii co­le­gi­lor lor. Așa s-a întâmplat cu ce­re­rea DNA de ares­ta­re a de­pu­ta­tu­lui PMP Flo­rin Popescu, ca­re a fost res­pin­să în Co­mi­sia ju­ri­di­că și nu a fost vo­ta­tă în plen din cau­za lip­sei de cvo­rum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.