CE FA­CEM PESTE CINCI ANI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Mutarea ter­me­nu­lui de ade­ra­re la zo­na eu­ro pentru 1 ia­nua­rie 2019 a de­venit ofi­cia­lă, oda­tă cu înain­ta­rea de că­tre Guvern a Pro­gra­mu­lui de con­ver­gen­ţă că­tre CE pentru pe­ri­oa­da 2014-2017 con­ţi­nând sce­na­ri­ul de evo­lu­ţie ma­cro asu­mat de Ro­mânia. Pro­gra­mul re­a­fir­mă an­ga­ja­men­tul ţă­rii de a se înca­dra înce­pând din 2015 într-un deficit struc­tu­ral de 1% din PIB, con­form tra­ta­tu­lui fis­cal european, în timp ce de­fi­ci­tul bugetar ar urma să se si­tue­ze sub 2% din PIB tot înce­pând din 2015. Atât guvernatorul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, cât și vi­ce­gu­ver­na­to­rul Cris­tian Po­pa au in­sis­tat însă că ade­ra­rea la eu­ro pre­su­pu­ne un consens politic și social larg, pentru că Ro­mânia nu poate in­tra în zo­na eu­ro de­cât da­că es­te pre­gă­ti­tă să fa­că fa­ţă ri­go­ri­lor pi­e­ţei uni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.