UN PIB PESTE MEDIA UE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a îmbu­nă­tă­ţit prog­no­za de creștere eco­no­mi­că pentru Ro­mânia, de la 2,3% pentru acest an, cât es­ti­ma în fe­brua­rie, la 2,5%, respectiv de la 2,5% la 3,5%, în prin­ci­pal ca efect al re­lan­să­rii ce­re­rii in­ter­ne, ca­re are șan­se să de­vi­nă prin­ci­pa­lul mo­tor al crește­rii eco­no­mi­ce, în lo­cul ex­por­tu­ri­lor și al agri­cul­tu­rii. CE se ara­tă op­ti­mis­tă și la ca­pi­to­lul investiţiilor, in­clu­siv a ce­lor pu­bli­ce, pe ca­re le ve­de în creștere, sus­ţi­nu­te de fon­du­ri­le europene. De­fi­ci­tul bugetar ar urma să sca­dă la 2,2% din PIB în acest an și la 1,9% la anul, în timp ce da­to­ria pu­bli­că va crește la 40%, fa­ţă de 38,4% anul tre­cut, și va ră­mâne la acest ni­vel și în 2015. Pre­vi­zi­u­ni­le pentru Ro­mânia sunt mai bu­ne de­cât media pe an­sam­blul Uni­u­nii: CE an­ti­ci­pe­a­ză că eco­no­mia UE va crește anul aces­ta cu 1,6%, în timp ce zo­na eu­ro numai cu 1,2%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.