MOL Ro­mânia preia Agip și ajun­ge la afa­ceri de peste 1 miliard de eu­ro

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Prin­tr-o tran­za­cție la ni­vel de grup, MOL a achi­ziți­o­nat săp­tă­mâna tre­cu­tă de la Eni (gru­pul ita­lian ca­re ope­re­a­ză stați­i­le Agip) 208 ben­zi­nă­rii în trei țări din Europa Cen­tra­lă și de Est: rețe­aua to­ta­lă de re­tail a grupului ma­ghiar ajun­ge la apro­xi­ma­tiv 2.000 de uni­tăți în 11 țări. „Ace­as­tă achi­ziție re­pre­zin­tă un mo­ment mar­cant al stra­te­gi­ei noas­tre de creștere a rețe­lei de ben­zi­nă­rii în Europa Cen­tra­lă și de Est. În Ce­hia, vânză­ri­le me­dii ale stați­i­lor achi­ziți­o­na­te se si­tue­a­ză între pri­me­le trei po­ziții, într-un cla­sa­ment al com­pa­ni­i­lor de re­tail de car­bu­ra­nți. În plus, Gru­pul MOL va deți­ne a do­ua ma­re rețea de ben­zi­nă­rii din Ce­hia. MOL își lăr­gește sem­ni­fi­ca­tiv aco­pe­ri­rea ge­o­gra­fi­că în Ro­mânia și fa­ce un pas înain­te în ce­ea ce pri­vește per­ce­pția bran­du­lui în Slo­va­cia“, a spus Lars Höglund, se­ni­or vi­ce pre­si­dent pentru di­vi­zia de re­tail a Grupului MOL, ară­tând im­por­ta­nța stra­te­gi­că a achi­ziți­ei de la Eni.

În Ro­mânia, un­gu­rii de la MOL ajung la un business de peste un miliard de eu­ro şi vor con­tro­la până la fi­na­lul anu­lui peste 15% din co­mer­ţul cu car­bu­ran­ţi, înde­pli­nin­du-şi ast­fel cu un an mai de­vre­me obi­ec­ti­vul sta­bi­lit pentru anul 2015. Prin in­te­gra­rea ce­lor 42 noi ben­zi­nă­rii, MOL Ro­mânia va ajun­ge la o rețea de 189 uni­tăți, pla­sa­te pe ar­te­re de tra­fic in­tens sau în po­ziții de ma­re vi­zi­bi­li­ta­te, sub mar­ca MOL. Ast­fel, MOL își con­so­li­de­a­ză po­ziția în Capitală (un­de stați­i­le Agip sunt bi­ne po­ziți­o­na­te), dar își con­so­li­de­a­ză

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.