SOLU IA RUSEASC

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Preșe­din­te­le rus Vla­di­mir Pu­tin a apă­rut mult mai con­ci­liant, ce­rând el însuși se­pa­ra­tiști­lor să amâne re­fe­ren­du­mul pro­gra­mat pentru 11 mai pentru in­de­pen­de­nța re­gi­u­ni­lor Do­nețk și Lu­han­sk, ce­rând însă la schimb și înce­ta­rea de că­tre Ki­ev a acți­u­ni­lor mi­li­ta­re din es­tul Ucrai­nei. Krem­li­nul are tot in­te­re­sul să ce­a­ră o amâna­re a re­fe­ren­du­mu­lui, din rați­uni de si­me­trie cu ati­tu­di­nea sa față de ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 25 mai, des­pre ca­re a su­ge­rat că ar tre­bui să fie amâna­te până la li­niști­rea ță­rii, pentru că nu poate re­cu­noaște re­zul­ta­tul unui scru­tin ți­nut „când ar­ma­ta es­te des­fășu­ra­tă contra po­pu­lați­ei“.

O amâna­re a ale­ge­ri­lor (da­că nu și a re­fe­ren­du­mu­lui din Don­bas) ar pu­tea fa­ci­li­ta obișnu­i­rea Ves­tu­lui cu ide­ea Moscovei că so­luția pentru Ucraina e nu des­tră­ma­rea, ci fe­de­ra­li­za­rea. Oli­gar­hul ucrai­nean Pe­tro Po­roșen­ko, fa­vo­ri­tul net în son­da­je pentru pre­zi­de­nția­le, a aver­ti­zat însă că re­pri­ma­rea se­pa­ra­tiști­lor va con­ti­nua toc­mai ca să se poa­tă ți­ne scru­ti­nul: „Spe­răm să închei­em ope­rați­u­ni­le contra te­ro­riști­lor înain­te de ale­geri. Da­că nu, atunci vom încon­ju­ra fi­e­fu­ri­le lor și nu le vom per­mi­te să tul­bu­re ale­ge­ri­le“.

Cert e că ati­tu­di­nea con­ci­lian­tă a lui Pu­tin le do­ve­dește co­men­ta­to­ri­lor ves­tici că per­spec­ti­va unei in­ter­venții în fo­rță a Ru­si­ei în Ucraina se înde­păr­te­a­ză. Ge­ne­ra­lul ame­ri­can Phi­lip Bre­e­dlo­ve, co­man­dan­tul fo­rțe­lor NATO în Europa, a afir­mat de­ja că Mos­co­va ar pu­tea să-și atin­gă sco­pu­ri­le în Ucraina fără să re­cur­gă la o in­va­da­re con­venți­o­na­lă a ță­rii. Iar li­de­rii UE s-au li­niștit de tot: preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui European, Her­man van Rom­puy (foto stânga), s-a de­cla­rat des­chis unei a do­ua run­de de ne­go­ci­eri la Ge­ne­va pentru pace în Ucraina cu par­ti­ci­pa­rea Ru­si­ei, în timp ce preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Europene, Jo­se Bar­ro­so (foto dre­ap­ta), s-a li­mi­tat la pro­mi­si­uni că UE va su­sți­ne se­cu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că a Ucrai­nei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.