REFINANŢARE DE LA FMI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Plă­ţi­le afe­ren­te da­to­ri­ei ex­ter­ne a Ucrai­nei s-au ci­frat în apri­lie la numai 790 mil. do­lari, din ca­re 650 mil. do­lari că­tre FMI, însă aces­tea cresc în mai la 1,02 mld. eu­ro, tot că­tre FMI - ce­ea ce, con­form ana­liști­lor de la Cre­dit Agri­co­le, su­bli­nia­ză im­por­tan­ţa no­u­lui cre­dit acor­dat de FMI, în con­di­ţi­i­le în ca­re cri­za po­li­ti­că de la Ki­ev a înce­ti­nit con­si­de­ra­bil înda­to­ra­rea de pe pia­ţa in­ter­nă. Și într-ade­văr, FMI a li­vrat săp­tă­mâna tre­cu­tă pri­ma tra­nșă, în va­loa­re de 3,2 mld. do­lari, din noul cre­dit că­tre Ucraina în va­loa­re to­ta­lă de 17 mld. do­lari, con­di­ţi­o­nat de mă­ri­rea cu 56% a ta­ri­fe­lor la ga­ze pentru con­su­ma­to­rii cas­nici din 8 mai și cu 40% a ce­lor pentru ener­gie ter­mi­că de la 1 iu­lie. O par­te din ba­nii de la FMI vor fi fo­lo­si­ţi pentru pla­ta ga­zu­lui că­tre Gaz­prom, de 3,5 mld. do­lari. 70 60 50 40 30 20 10

0 mart. 2012 mai 2012

iul. sept. nov. 2012 2012 2012 da­to­rie/PIB (%) - dre­ap­ta

ian. mart. mai iul. 2013 2013 2013 2013

da­to­rie in­ter­nă, mld. do­lari 36% 34% 32% sept. nov. ian. 2013 2013 2014

da­to­rie ex­ter­nă, mld. do­lari 42% 40% 38%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.