CINE AME­NIN­ŢĂ AME­RI­CA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pia­ţa imo­bi­lia­ră în scă­de­re și cri­za din Ucraina sunt ce­le mai mari ris­curi pentru eco­no­mia ac­tua­lă, a su­ge­rat

preșe­din­te­le Re­zer­vei Fe­de­ra­le, în dis­cur­sul său în fa­ţa Con­gre­su­lui. Du­pă Yel­len, eco­no­mia are încă ne­voie de sus­ţi­ne­re din par­tea băn­cii cen­tra­le, chiar în ciuda re­dre­să­rii pi­e­ţei mun­cii, însă de­cli­nul pi­e­ţei imobiliare atri­bu­it ier­nii gre­le, re­flec­tat în vânzări sla­be și în înce­ti­ni­rea con­struc­ţi­ei de lo­cu­in­ţe, s-ar pu­tea pre­lun­gi peste aștep­tări, iar „ten­si­u­ni­le ge­o­po­li­ti­ce“le­ga­te de Rusia și Ucraina „pre­o­cu­pă Re­zer­va Fe­de­ra­lă“. To­tuși, Yel­len a es­ti­mat că pe par­cur­sul anu­lui PIB se va re­dre­sa, du­pă o creștere de numai 0,1% în T1 fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Ace­as­ta ar per­mi­te Fed să încheie în toam­nă pro­gra­mul de re­la­xa­re mo­ne­ta­ră, ca­re în pre­zent con­ti­nuă cu achi­zi­ţii de active de 45 mld. do­lari pe lu­nă, fa­ţă de 85 mld. do­lari în de­cem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.