CEI MAI BO­GA­ŢI SPECULATORI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

În con­di­ţi­i­le crește­rii cu 30% a pi­e­ţei de ac­ţi­uni ame­ri­ca­ne în 2013, câști­gu­ri­le per­so­na­le ale ma­na­ge­ri­lor de fon­duri spe­cu­la­ti­ve (hed­ge fun­ds) au ur­cat spec­ta­cu­los, con­form to­pu­lui Alpha al pu­bli­ca­ţi­ei Institutional Investor. Pri­mii 25 de pe lis­tă du­pă su­me­le înca­sa­te au câști­gat în to­tal 21,15 mld. do­lari, cu 50% mai mult de­cât în 2013 și 2012. Pe pri­mul loc es­te David Tepper, fon­da­to­rul fon­du­lui Appaloosa Ma­na­ge­ment, ca­re a câști­gat 3,5 mld. do­lari, ur­mat de Steven Cohen de la SAC Capital Advi­sors, cu 2,4 mld. do­lari, în timp ce John Paulson, fon­da­to­rul Paulson & Co, se si­tue­a­ză pe lo­cul al trei­lea, cu 2,4 mld. do­lari. In­ves­ti­ţi­i­le aces­to­ra s-au îndrep­tat că­tre ac­ţi­uni ale unor com­pa­nii ae­ri­e­ne, din te­le­com, să­nă­ta­te și bi­o­teh­no­lo­gie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.