DE CE S-A ÎNTĂ­RIT LEUL

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Evo­lu­ţia economiei nu es­te atât de bu­nă încât să ex­pli­ce apre­ci­e­rea ra­pi­dă a leu­lui în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, de­ter­mi­na­tă de fapt de mișcă­ri­le de capital spe­cu­la­tiv de pe pi­e­ţe­le emer­gen­te, a su­ge­rat guvernatorul BNR Mu­gur Isă­res­cu. Res­pec­ti­ve­le ca­pi­ta­luri ies de pe pi­e­ţe ca Rusia și Ucraina în cău­ta­re de alte pla­sa­men­te cu ran­da­ment mai avan­ta­jos, iar o par­te din­tre ele ajung ine­vi­ta­bil și în pi­e­ţe­le emer­gen­te din Europa de Est, cum ar fi Ro­mânia, mai ales că ace­as­ta a că­pă­tat vi­zi­bi­li­ta­te (mai ma­re de­cât în alte pe­ri­oa­de, când BNR era aten­tă la in­tră­ri­le de capital bruște cu po­ten­ţial de a apre­cia ex­ce­siv leul) oda­tă cu in­clu­de­rea în 2013 a obli­ga­ţi­u­ni­lor românești într-

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.