DOBÂNDA NU MAI SCADE

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

BNR a de­cis să men­ţi­nă nes­chim­ba­tă dobânda de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră, la 3,5%, ci­tând „va­ria­bi­li­ta­tea pe ter­men scurt și me­diu a ape­ti­tu­lui pentru risc al in­ves­ti­to­ri­lor fa­ţă de an­sam­blul eco­no­mi­i­lor emer­gen­te, pe fondul evo­lu­ţi­i­lor ge­o­po­li­ti­ce și re­gi­o­na­le re­cen­te“. Pe par­cur­sul cri­zei, in­fla­ţia ma­re a împi­e­di­cat ban­ca cen­tra­lă să taie mai mult dobânda, ast­fel încât în pe­ri­oa­da fe­brua­rie 2009 - mar­tie 2010 ace­as­ta a fost re­du­să cu numai 0,5%, până la 5,25%, ce­ea ce s-a re­flec­tat im­pli­cit într-o scă­de­re mai len­tă a do­bânzi­lor la cre­di­te, no­te­a­ză BNR. Înce­pând însă din iu­lie 2013 și până în fe­brua­rie 2014, când dobânda a ajuns la 3,5%, BNR a re­dus dobânda în to­tal cu 1,75%, în con­di­ţii de de­zin­fla­ţie ra­pi­dă. Ban­ca cen­tra­lă a re­vi­zu­it prog­no­za de in­fla­ţie pentru sfârși­tul lui 2014 de la 3,5% la 3,3% și a cres­cut cu 0,1% es­ti­ma­rea pentru 2015, de la 3,2% la 3,3%. Dobânda de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră %

12

10

8

6

4

2

0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.