JPMORGAN SE TEME DE CON­CU­REN­ŢA FA­CE­BOOK ȘI GOO­GLE PE PIA­ŢA SER­VI­CI­I­LOR FI­NAN­CIA­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

In­tra­rea unor com­pa­nii pre­cum Fa­ce­book și Goo­gle pe pia­ţa ser­vi­ci­i­lor fi­nan­cia­re va crea di­fi­cul­tă­ţi pentru JPMorgan Cha­se, cea mai ma­re ban­că din Sta­te­le Uni­te, a de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral al in­sti­tu­ţi­ei de cre­dit, Ja­mie Di­mon. „Sun­tem unul din­tre ce­le mai mari sis­te­me de plată din lu­me, dar vom întâmpi­na con­cu­ren­ţă din par­tea Goo­gle, Fa­ce­book și a alto­ra“, a spus Di­mon la o con­fe­rin­ţă Eu­ro­mo­ney or­ga­ni­za­tă la Riad, ca­pi­ta­la Ara­bi­ei Sau­di­te. Companiile con­cu­re­a­ză pentru pre­zen­ţa pe pia­ţa glo­ba­lă a plă­ţi­lor elec­tro­ni­ce, cu o va­loa­re es­ti­ma­tă de până la 1.800 de miliarde de do­lari pe an, po­tri­vit unui ra­port al Cap­ge­mini. Goo­gle a cre­at Wal­let, un sis­tem ca­re uti­li­ze­a­ză smar­tpho­ne-urile, în timp ce Fa­ce­book vrea să ob­ţi­nă în Irlan­da apro­bări pentru un ser­vi­ciu ca­re să per­mi­tă uti­li­za­to­ri­lor să de­pu­nă bani prin in­ter­me­di­ul si­te-ului, a scris în apri­lie co­ti­dia­nul Fi­nan­cial Ti­mes, fără să no­te­ze sur­se­le in­for­ma­ţi­ei. Au­to­ri­tă­ţi­le de re­gle­men­ta­re tre­bu­ie să se de­ci­dă da­că ar tre­bui să su­pra­ve­ghe­ze aces­te com­pa­nii da­că ofe­ră ser­vi­cii fi­nan­cia­re. „În ni­ci­un caz Goo­gle nu vrea să fie o ban­că re­gle­men­ta­tă“, a spus el. Apple, ca­re are in­for­ma­ţii des­pre peste 400 de milioane de car­duri prin iTu­nes Sto­re, ana­li­ze­a­ză o ex­tin­de­re a sis­te­mu­lui de plă­ţi prin dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le, a de­cla­rat în ia­nua­rie o sur­să apro­pia­tă si­tua­ţi­ei. PayPal, sis­te­mul de plă­ţi online de­ţi­nut de eBay, asi­gu­ră apro­xi­ma­tiv 40% din veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei ame­ri­ca­ne. JPMorgan va con­ti­nua să con­cu­re­ze pe ace­as­tă pia­ţă și în noul con­text. De ase­me­nea, con­cu­ren­ţa din par­tea in­sti­tu­ţi­i­lor fi­nan­cia­re ne­ban­ca­re es­te în creștere, întru­cât băn­ci­le tre­bu­ie să res­pec­te stan­dar­de tot mai stric­te la ni­vel glo­bal re­fe­ri­toa­re la ca­pi­ta­li­za­re. Fir­me spe­cia­li­za­te în acor­da­rea de împru­mu­turi, fon­duri mo­ne­ta­re și alte in­sti­tu­ţii fi­nan­cia­re ofe­ră ser­vi­cii si­mi­la­re ce­lor ale băn­ci­lor într-un cli­mat mult mai pu­ţin re­gle­men­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.