DEUTSCHE BANK A INAU­GU­RAT CEN­TRUL DE TEHNOLOGIE DE LA BUCUREȘTI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ban­ca ger­ma­nă Deutsche Bank a inau­gu­rat la București Cen­trul de Tehnologie DB Glo­bal Te­chno­lo­gy, pentru ca­re vor lu­cra în pri­mă fa­ză 200 de an­ga­ja­ţi. Deutsche Bank mai deţine trei ast­fel de centre, unul la Mos­co­va, unul în San­kt Pe­ter­sburg și unul în Ca­ro­li­na de Nord. „DB Glo­bal Te­chno­lo­gy va dezvolta so­lu­ţii teh­no­lo­gi­ce avan­sa­te pentru mai mul­te ac­ti­vi­tă­ţi ale Deutsche Bank, fapt ce ilus­tre­a­ză po­ten­ţia­lul enorm al sec­to­ru­lui lo­cal de IT&C“, a de­cla­rat Mihai Io­nes­cu, re­pre­zen­tan­tul Deutsche Bank în Ro­mânia. Cen­trul lo­cal de tehnologie al Deutsche Bank va fi con­dus de Ma­rian Po­pa, unul din­tre cei mai pro­li­fici ma­na­geri din do­me­niu, ca­re a dez­vol­tat an­te­ri­or ope­ra­ţi­u­ni­le Enda­va din Europa Cen­tra­lă și de Est. „Ale­ge­rea Bu­cu­rești­u­lui ca lo­ca­ţie pentru Cen­trul de Tehnologie al Deutsche Bank re­pre­zin­tă o

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.