VENI­TU­RI­LE ROMTELECOM AU CRES­CUT CU 7,7%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Veni­tu­ri­le Romtelecom au ur­cat cu 7,7% în pri­mul tri­mes­tru fa­ţă de pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut, la 156,7

milioane eu­ro, în prin­ci­pal da­to­ri­tă crește­rii puternice a tra­fi­cu­lui în re­ţea și avan­su­lui so­lid al înca­să­ri­lor din proiecte de IT&C la sca­ră lar­gă. Pro­fi­tul EBITDA (înain­te de do­bânzi, taxe, de­pre­ci­eri și amor­ti­zări) ex­clu­zând im­pac­tul mă­su­ri­lor de res­truc­tu­ra­re a co­bo­rât cu 2,5%, la 38,5 milioane eu­ro, fa­ţă de 39,5 milioane eu­ro în pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut. Pentru pri­me­le trei luni din 2013, com­pa­nia

a ra­por­tat veni­turi de 145,5 milioane eu­ro. Scă­de­rea veni­tu­ri­lor din ser­vi­cii de te­le­fo­nie fi­xă că­tre cli­en­ţi cas­nici a

fost si­mi­la­ră ten­din­ţe­lor înre­gis­tra­te în 2013, în timp ce veni­tu­ri­le mai mari din TV și in­ter­net broad­band

au con­ti­nuat să com­pen­se­ze par­ţial pentru de­cli­nul de pe seg­men­tul de vo­ce. Ast­fel, veni­tu­ri­le din ser­vi­cii de vo­ce au co­bo­rât cu 15% în pri­mul tri­mes­tru, în

timp ce înca­să­ri­le pe seg­men­tul TV au ur­cat cu 7%. Nu­mă­rul to­tal al cli­en­ţi­lor Romtelecom pe seg­men­tul de te­le­fo­nie fi­xă a scă­zut cu 3,4% în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, la 2,223 milioane, în timp ce ba­za de abo­na­ţi la in­ter­net broad­band a ur­cat cu 2,7%, la 1,250 milioane, iar nu­mă­rul uti­li­za­to­ri­lor ser­vi­ci­i­lor TV a avan­sat

cu 7,3%, la 1,370 milioane.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.