VENI­TU­RI­LE UPC RO­MÂNIA, ÎN CREȘTERE CU 7%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Veni­tu­ri­le UPC Ro­mânia au ur­cat cu 7% în pri­mul

tri­mes­tru fa­ţă de pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut, la 37 milioane de do­lari, în prin­ci­pal

da­to­ri­tă crește­rii afacerilor pe seg­men­tul de in­ter­net. Ast­fel, seg­men­tul de in­ter­net a generat 57% din creșterea to­ta­lă a veni­tu­ri­lor, de 2,3 milioane de do­lari, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat tran­smis mi­er­curi de UPC Ro­mânia, de­ţi­nu­tă de com­pa­nia olan­de­ză UPC Hol­ding, par­te a grupului

ame­ri­can Li­ber­ty Glo­bal. „Ne vom con­cen­tra în con­ti­nua­re pe acest segment (inter­ne­tul - n.r.) cu un po­ten­ţial de creștere sem­ni­fi­ca­tiv“, a de­cla­rat Se­ve­ri­na Pas­cu, CEO al UPC Ro­mânia și Ungaria. Nu­mă­rul de abo­na­men­te la ser­vi­ci­i­le UPC a ur­cat cu 6% în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, la 1,862 milioane, în timp ce ba­za de cli­en­ţi s-a ma­jo­rat cu 10.000, la 1,179 milioane. Veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei au ur­cat cu 20% pe seg­men­tul de in­ter­net în pri­mul tri­mes­tru,

oda­tă cu creșterea nu­mă­ru­lui de abo­na­men­te Fi­ber Po­wer cu 15%, sau 52.000, fa­ţă de aceeași

pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, la 395.000. UPC Ro­mânia a atras în pri­mul tri­mes­tru 15.400 noi abo­na­men­te pe seg­men­tul de te­le­vi­zi­u­ne di­gi­ta­lă prin ca­blu, înre­gis­trând o creștere anua­lă de 13% a ba­zei de cli­en­ţi pe acest segment, în timp ce pe pia­ţa de vo­ce (te­le­fo­nie) a înre­gis­trat o creștere

anua­lă de 21%, la 294.500 cli­en­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.