PRODUCĂTORUL JOCULUI CANDY CRUSH A OB­ŢI­NUT VENI­TURI RE­CORD ÎN PRI­MUL TRI­MES­TRU

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Com­pa­nia King Di­gi­tal Enter­tain­ment, ca­re pro­du­ce jo­cul pentru smar­tpho­neuri și ta­ble­te Candy Crush Sa­ga, a înre­gis­trat veni­turi re­cord, de 607 milioane de do­lari, în pri­me­le trei luni ale aces­tui an, pri­mul tri­mes­tru pentru ca­re ra­por­te­a­ză re­zul­ta­te du­pă lis­ta­rea la bursă. Com­pa­ra­tiv cu aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, veni­tu­ri­le au cres­cut de aproa­pe trei ori, de la 206 milioane de do­lari. În ul­ti­mul tri­mes­tru al anu­lui tre­cut, King Di­gi­tal Enter­tain­ment a ob­ţi­nut veni­turi de 602 milioane de do­lari. Creșterea din pri­mul tri­mes­tru a fost sus­ţi­nu­tă de noi­le ti­tluri lan­sa­te, pre­cum Farm He­ro­es Sa­ga, po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui Wall Stre­et Jo­ur­nal. Pro­fi­tul net al com­pa­ni­ei an­glo-sue­de­ze a ur­cat de peste do­uă ori, de la 53 milioane de do­lari în ur­mă cu un an la 127 milioane de do­lari, în timp ce câști­gul ope­ra­ţi­o­nal a cres­cut de peste trei ori, la 248,6 milioane de do­lari. King Di­gi­tal Enter­tain­ment s-a lis­tat în mar­tie la bursă, însă ac­ţi­u­ni­le au scă­zut pu­ter­nic, iar com­pa­nia a pierdut 1 miliard de do­lari din ca­pi­ta­li­za­re în pri­ma zi de tran­zac­ţi­o­na­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.