VENI­TU­RI­LE COSMOTE RO­MÂNIA AU UR­CAT CU 9,2%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Veni­tu­ri­le Cosmote Ro­mânia au ur­cat în pri­mul tri­mes­tru cu 9,2%, la 118,2

milioane eu­ro, da­to­ri­tă înca­să­ri­lor ge­ne­ra­te de ser­vi­ci­i­le de in­ter­net mo­bil și SMS, în timp ce nu­mă­rul de cli­en­ţi business ai com­pa­ni­ei a avan­sat cu 26,5% de la an la an. Pro­fi­tul EBITDA (înain­te de do­bânzi, taxe, de­pre­ci­eri și amor­ti­zări) al com­pa­ni­ei, ex­clu­zând cos­tul pro­gra­me­lor de dis­po­ni­bi­li­zări vo­lun­ta­re și res­truc­tu­ra­re, a avan­sat to­to­da­tă cu 9,9%, la 26,7 milioane eu­ro. Pentru pri­me­le trei luni ale anu­lui tre­cut, com­pa­nia a înre­gis­trat veni­turi de 108,2 milioane eu­ro și un re­zul­tat EBITDA de

24,3 milioane eu­ro. Veni­tu­ri­le din ser­vi­cii au ur­cat cu 5,9% în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, da­to­ri­tă înca­să­ri­lor mai mari din in­ter­net mo­bil și SMS. Veni­tul me­diu pe uti­li­za­tor a ur­cat cu 8,6%. Nu­mă­rul cli­en­ţi­lor ope­ra­to­ru­lui a co­bo­rât cu 0,9%, la 6,024 milioane, din ca­re 26,6% re­pre­zin­tă abo­na­ţi, iar res­tul

uti­li­za­tori de car­te­le pre­plă­ti­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.