PRE UL RE­AL AL TAXEI PE STÂLP

Business Magazin (Romania) - - + FISCALITATE -

în con­tex­tul în ca­re statul nu pu­bli­ca­se nici la mij­lo­cul săp­tă­mânii tre­cu­te, deci cu mai puțin de trei săp­tă­mâni înain­te de pla­ta pri­mei ra­te, nor­me­le me­to­do­lo­gi­ce pri­vind mo­dul de apli­ca­re a aces­tui nou im­po­zit.

Cu alte cu­vin­te, mo­dul de cal­cul al taxei pe stâlp es­te re­gle­men­tat foar­te suc­cint și exis­tă încă in­cer­ti­tu­dini cu pri­vi­re la im­po­zi­ta­rea sau nu a anu­mi­tor ca­te­go­rii de con­stru­cții.

Chiar și în acest con­text, statul știe cât are de co­lec­tat de la com­pa­nii. Gu­ver­nul a es­ti­mat că va înca­sa cir­ca 480 de milioane de lei (110 milioane de eu­ro) din ta­xa pe stâlp, însă de fapt su­ma ar pu­tea fi mult mai ma­re. Din une­le cal­cu­le, bu­ge­tul de stat va înghiți din ace­as­tă no­uă ta­xă peste 1,1 miliarde de lei (250 de milioane de eu­ro) doar de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.