VESTIMENTARE

Business Magazin (Romania) - - + RECRUTARE -

ală­turi de o că­mașă/blu­ză și un sa­cou). Pan­ta­lon sau fus­tă închi­să la cu­loa­re și că­mașă sau blu­ză albă, deși es­te o com­bi­nație cla­si­că, nu dă greș. Pentru a ieși puțin din ti­par însă, Răzvan Vâlce­a­nu, cel ca­re a ocu­pat timp de cinci ani po­ziția de di­rec­tor ge­ne­ral în ca­drul fur­ni­zo­ru­lui de so­luții software de tip an­ti­vi­rus Bit­de­fen­der și a lansat de cu­rând un brand de că­măși ma­de to me­a­su­re, spu­ne că ori­ce can­di­dat poate pur­ta bu­toni într-o cu­loa­re con­tras­tan­tă față de res­tul ți­nu­tei. Pe de altă par­te, can­di­da­te­le pot să ale­a­gă o cu­rea de cu­loa­re di­fe­ri­tă, spre exem­plu, pentru a spar­ge mo­no­to­nia. NDIFERENT DE SFA­TU­RI­LE CONCRETE PE CA­RE LE DAU SPECIALI TII ÎN RE­SUR­SE UMA­NE PENTRU CRE­A­REA INUTEI POTRIVITE LA INTERVIU, TO I SUNT DE P RERE C ACE­AS­TA TRE­BU­IE S FIE ÎN ACORD CU STI­LUL VES­TI­MEN­TAR AL COM­PA­NI­EI PENTRU CA­RE APLIC , RESPECTIV AL TIPULUI DE VESTIMENTA IE SPE­CI­FIC IN­DUS­TRI­EI ÎN CA­RE URMEAZ S LU­CRE­ZE, PENTRU C CERIN ELE SAU A TEPT RI­LE RE­CRU­I­TE­RI­LOR POT FI TO­TAL DI­FE­RI­TE. Adi­că, la un interviu de recrutare pentru un job într-o age­nție de pu­bli­ci­ta­te sau într-o fir­mă de IT, re­cru­i­te­rul nu se aște­ap­tă să va­dă un can­di­dat îmbră­cat în cos­tum, cu cra­va­tă și ge­an­tă tip di­plo­mat sau o can­di­da­tă ca­re s-a încor­se­tat într-un deux-pi­e­ces, ci vor oa­meni cre­a­ti­vi (un ac­ce­so­riu într-o nua­nță di­fe­ri­tă sau poate o că­mașă cu model). Sunt chiar și com­pa­nii ca­re sa­cri­fi­că „apa­riția“în fa­voa­rea cre­a­ti­vi­tății.

„În ca­zul com­pa­ni­ei noas­tre fo­cu­sul es­te pe ce­ea ne tran­smit can­di­dații, nu pe mo­dul cum aceștia sunt îmbră­cați. Re­co­man­da­rea

I

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.