T3 2010

Business Magazin (Romania) - - // I NTERNA I ONAL -

din 27 de sta­te (in­clu­siv Sta­te­le Uni­te, Marea Britanie și Chi­na), a re­a­li­zat la sfârși­tul anu­lui 2013 un set de re­gu­li me­nit să li­mi­te­ze pi­er­de­ri­le băn­ci­lor în ca­zul unei noi cri­ze fi­nan­cia­re. Prin­tre aces­tea, im­por­tant es­te faptul că in­sti­tuți­i­le ban­ca­re tre­bu­ie să ai­bă per­ma­nent su­fi­ci­en­te li­chi­di­tăți pentru a aco­peri atât va­loa­rea acți­u­ni­lor, cât și veni­tul reți­nut al com­pa­ni­ei, pu­tând ast­fel aco­peri pi­er­de­ri­le ce pot fi cau­za­te de sur­se ex­ter­ne. No­u­ta­tea adu­să es­te re­pre­zen­ta­tă de mo­dul cum băn­ci­le își vor cal­cu­la per­de­ri­le: din punc­tul de ve­de­re al co­mi­si­ei, noul sis­tem de cal­cul va fi mai apro­piat de că­de­ri­le ex­tre­me ce pot fi înre­gis­tra­te într-un

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.