T1 2012

Business Magazin (Romania) - - // I NTERNA I ONAL -

„Vrem ca no­ua me­to­do­lo­gie să fie mai ro­bus­tă și să pro­du­că efec­te ce­va mai con­sis­ten­te de­cât până acum“, a de­cla­rat Way­ne By­res, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al Co­mi­te­tu­lui Ba­sel.

Le­gis­la­to­rii sunt ne­mu­lțu­miți și din pri­ci­na tra­din­gu­lui cu ma­te­rii pri­me fi­zi­ce, ce­ea ce înse­am­nă că tran­za­cți­i­le nu se mai des­fășoa­ră doar „pe hârtie“, băn­ci­le cum­pă­rând și păs­trând efec­tiv pro­du­se pre­cum alu­mi­ni­ul.

Se­na­to­rii Sher­rod Brown și Eli­za­beth War­ren au de­cla­rat, în apri­lie, că bănci din Sta­te­le Uni­te, in­clu­siv Gol­dman Sa­chs, nu ar tre­bui să poa­tă deți­ne bu­nuri fi­zi­ce pre­cum de­po­zi­te, fa­brici sau cen­tra­le ener­ge­ti­ce, de­oa­re­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.