OMUL CA­RE D DE P MÂNT CU GÂNDIREA PO­ZI­TIV

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

OLIVER BURKEMAN ES­TE TÂN RUL LIP­SIT DE PREJUDEC I CA­RE, LA NICI 40 DE ANI, ți­ne cu tot di­na­din­sul să răs­toar­ne an­sam­blul clișe­e­lor le­ga­te de gândi­re po­zi­ti­vă, mo­ti­vație, fe­ri­ci­re, me­sa­je ca­re s-au con­sti­tu­it, în ul­ti­me­le câte­va de­ce­nii, într-un soi de cul­tu­ră a fe­ri­ci­rii. Burkeman, jur­na­list la The Guar­dian, au­to­rul unei ru­brici săp­tă­mâna­le „ca­re îți va schim­ba viața“, dă de pă­mânt cu ar­han­ghe­lii fe­ri­ci­rii im­pu­se prin „po­si­ti­ve thin­king“și înce­ar­că să ex­pli­ce, în „Anti­do­tul“, de ce o abor­da­re stoi­că, lip­si­tă de po­zi­ti­vis­mul im­pus, dar re­a­lis­tă și rați­o­na­lă, poate ge­ne­ra fe­ri­ci­re. În spri­ji­nul afir­mați­i­lor sale Burkeman in­vo­că fi­lo­so­fi an­tici greci, ală­turi de fi­lo­so­fi mo­derni, psi­ho­lo­gi, împă­rați ro­mani, bu­diști, al­pi­niști, scri­i­tori, umo­riști, ci­neaști, an­tre­pre­nori, ex­pe­rți în te­ro­rism sau ma­ha­la­gii din Ke­nya - o lu­me între­a­gă și co­lo­ra­tă, pentru ca­re dru­mul spre fe­ri­ci­re se tra­du­ce prin eșec, pe­si­mism, ne­si­gu­ra­nță sau in­se­cu­ri­ta­te.

O bu­nă bu­ca­tă din carte es­te des­ti­na­tă zo­nei cor­po­ra­tis­te și mo­du­lui în ca­re an­ga­jații își de­fi­nesc reuși­te­le și își sta­bi­lesc obi­ec­ti­ve. Cul­tu­ra op­ti­mis­mu­lui fo­rțat, cre­de Burkeman, stă, într-o oa­re­ca­re mă­su­ră, prin­tre cau­ze­le ac­tua­lei cri­zei fi­nan­cia­re, pentru că bro­ke­rii de pe Wall Stre­et au fost „se­tați“să cre­a­dă că „mie/no­uă nu ni se poate întâmpla ce­va, pentru că noi gândim po­zi­tiv“. Sau exem­plul „29“de la Ge­ne­ral Mo­tors: com­pa­nia tra­ver­sa, în pre­aj­ma anu­lui 2000, o si­tuație dificilă, pi­er­zând cli­e­nți și pro­fi­turi în fa­voa­rea com­pe­ti­to­ri­lor asia­tici. Fi­lo­so­fia or­ga­ni­zați­o­na­lă, de tip po­zi­tiv, a com­pa­ni­ei a im­pus un obi­ec­tiv, iar obi­ec­ti­vul era „29“, adi­că pro­cen­tul de co­tă de piață pe ca­re com­pa­nia își pro­pu­nea să îl câști­ge pentru a-și re­do­bândi po­ziția do­mi­nan­tă. Au fost im­pri­ma­te in­sig­ne cu „29“, iar va­loa­rea apă­rea pe ori­ce do­cu­ment al com­pa­ni­ei și era țin­tă de creștere pentru ori­ci­ne, de la in­gi­neri la vânză­tori. Pentru „29“s-au in­ves­tit su­me uriașe în stra­te­gii și pu­bli­ci­ta­te, în loc să fie fo­lo­siți pentru cercetare și îmbu­nă­tăți­rea pro­du­se­lor. 29 a de­venit un fe­tiș, ca­re a înce­put să ali­men­te­ze gândirea pe ter­men scurt, vi­zi­u­nea fără su­sți­ne­re re­a­lă și un întreg șir de eșe­curi ca­re au arun­cat com­pa­nia în fa­li­ment, în 2009.

Oliver Burkeman es­te omul cu dușul re­ce, așa că nu exis­tă închei­e­re mai bu­nă a aces­tei cro­nici de­cât un ci­tat din Sha­kes­pe­a­re: „Nu exis­tă bi­ne sau rău, doar gându­ri­le noas­tre pot așe­za lu­cru­ri­le în acest fel“. Ham­let zi­ce, pu­tem noi oa­re să-l con­tra­zi­cem?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.