O PO­VES­TE ADE­VĂ­RA­TĂ

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

PRO Vi­deo pre­zin­tă în acest nu­măr fil­mul „12 ani de scla­vie“, in­spi­rat din po­ves­tea ade­vă­ra­tă a unui băr­bat ca­re lup­tă pentru su­pra­vi­e­ţu­i­re și li­ber­ta­te, într-o pe­ri­oa­dă când cu­loa­rea pi­e­lii sta­bi­lește va­loa­rea omu­lui. Înain­te de iz­buc­ni­rea Răz­boi­u­lui Ci­vil din Sta­te­le Uni­te, So­lo­mon Nor­thup (Chi­we­tel Eji­o­for), un ne­gru ca­re pu­ne preţ pe li­ber­ta­te, es­te ră­pit și vândut ca sclav. Tre­când prin mo­men­te de o cru­zi­me in­su­por­ta­bi­lă, dar și prin cli­pe neaștep­ta­te de blânde­ţe, pentru So­lo­mon ne­pre­ţu­i­te rămân via­ţa și dem­ni­ta­tea sa. În cei 12 ani de scla­vie, de­fi­ni­to­rie pentru des­ti­nul său va fi doar întâlni­rea cu un abo­li­ţi­o­nist ca­na­dian, in­ter­pre­tat de Brad Pitt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.