Eco­no­mia de răz­boi

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Glu­ma proas­tă de pe Twit­ter a vi­ce­pre­mi­e­ru­lui rus Ro­go­zin a fost o ma­nă ce­re­as­că pentru po­li­ti­ci­e­nii români. Gu­ver­nul Pon­ta, preșe­din­te­le Bă­ses­cu și di­ve­rși po­li­ti­ci­eni au înce­put fie să-și ara­te mușchii re­ci­proc, lău­dându-și pro­pri­ul cu­raj față de Ro­go­zin (cu co­nști­i­nța de­pli­nă că ei nu ris­că ni­mic), fie să fo­lo­se­as­că in­ci­den­tul spre a le su­ge­ra atât ce­tățe­ni­lor, cât și ofi­cia­li­lor ves­tici că Ro­mânia e în pericol, fi­in­dcă e cel mai ta­re avan­post al NATO în zo­nă contra Ru­si­ei. Preșe­din­te­le Bă­ses­cu l-a in­vi­tat pe vi­ce­preșe­din­te­le ame­ri­can Joe Bi­den la București, vi­zi­tă apre­cia­tă de pre­mi­e­rul Pon­ta drept un sem­nal „li­niști­tor pentru români“, iar pre­mi­e­rul Pon­ta a pro­fi­tat de oca­zie ca să se po­ze­ze cu re­pre­zen­ta­nții Loc­khe­ed Mar­tin, să lau­de pro­gra­mul de achi­ziții de avi­oa­ne ame­ri­ca­ne F-16, să se bu­cu­re că uzi­ne­le de ar­ma­ment vor avea comenzi în plus și să de­ci­dă șter­ge­rea da­to­ri­i­lor is­to­ri­ce din industria de apă­ra­re, ci­fra­te la 1,1 mld. lei. Va ve­ni la București și se­cre­ta­rul ge­ne­ral al NATO, Anders Fo­gh Ras­mus­sen, ca­re a cer­tat acum câte­va zi­le mem­brii NATO din est fi­in­dcă mă­su­ri­le de aus­te­ri­ta­te din tim­pul cri­zei au in­clus re­du­ceri ale bu­ge­te­lor mi­li­ta­re de peste 20% în ul­ti­mii 5 ani. Con­du­ce­rea NATO e co­nști­en­tă că mo­de­lul cla­sic al re­lan­să­rii eco­no­mi­ce du­pă o criză pe se­a­ma unui efort de răz­boi întârzie să-i con­vin­gă pe eu­ro­peni. Sue­dia a anu­nțat încă din apri­lie că ma­jo­re­a­ză chel­tu­i­e­li­le mi­li­ta­re, iar Po­lo­nia a anu­nțat că va crește pon­de­rea în PIB a chel­tu­i­e­li­lor de apă­ra­re de la 1,8% mai aproa­pe de pra­gul de 2% ce­rut de NATO, însă pre­mi­e­rul slo­vac a anu­nțat că în următorii ani nici nu se pu­ne pro­ble­ma de creșteri ale bu­ge­te­lor mi­li­ta­re, ce­hii nu in­te­nți­o­nea­ză să le ma­jo­re­ze (am­be­le țări chel­tu­i­esc cca 1% din PIB pe apă­ra­re), iar mi­nis­trul ger­man al apă­ră­rii, Ursu­la von der Leyen, a că­rei ța­ră alo­că 1,3% din PIB pe ar­ma­tă, a de­cla­rat că pri­o­ri­ta­tea Eu­ro­pei es­te acum con­so­li­da­rea sta­bi­li­tății eco­no­mi­ce și so­cia­le, nu chel­tu­i­e­li­le mi­li­ta­re. Bu­ge­tul pentru apă­ra­re al Ro­mâni­ei es­te de cca 1,42% din PIB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.