SE CAUTĂ UN PROI­ECT DE ŢA­RĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Lu­cian Anghel, preșe­din­te­le BVB, a apre­ciat că anun­ţul ofi­cial pri­vind fi­xa­rea da­tei de 1 ia­nua­rie 2019 pentru ade­ra­rea la zo­na eu­ro es­te cel mai im­por­tant anunţ economic de anul aces­ta și că ade­ra­rea la eu­ro ar tre­bui să de­vi­nă proi­ect na­ţi­o­nal. Șe­ful Se­na­tu­lui, Că­lin Popescu-Tă­ri­ce­a­nu, cre­de în schimb că proi­ec­tul es­te „prea mic“ca să fie un proi­ect de ţa­ră și că ar tre­bui ca obi­ec­ti­vul na­ţi­o­nal să fie ca Ro­mânia să de­vi­nă a șap­tea for­ţă eco­no­mi­că din UE (proi­ec­tul pe ca­re îl ve­hi­cu­la­se el pe când era prim-mi­nis­tru). Tă­ri­ce­a­nu ne­gli­je­a­ză însă că ade­ra­rea la zo­na eu­ro nu doar că nu e un proi­ect mic, ci im­pli­că efor­turi uriașe de con­ver­gen­ţă re­a­lă cu zo­na eu­ro, fără a pi­er­de în ace­lași timp con­ver­gen­ţa no­mi­na­lă, așa cum s-a întâmplat în gu­ver­na­rea Tă­ri­ce­a­nu: du­pă eco­no­mis­tul-șef al BNR, Va­len­tin La­zea, PIB ar tre­bui să cre­as­că timp de 9-10 ani cu 2% peste media UE pentru a ajun­ge de la un PIB per ca­pi­ta de 52% din media eu­ro­pe­a­nă, cât avea anul tre­cut, la 60% din media UE, cât avea Le­to­nia, una din­tre ce­le mai să­ra­ce ţări in­tra­te în zo­na eu­ro (la 1 ia­nua­rie 2014).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.