CON­CURS DE MOŢIUNI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Do­uă moţiuni de cen­zu­ră i se pre­gă­tesc gu­ver­nu­lui Pon­ta, în chip de tram­bu­li­ne elec­to­ra­le pentru par­ti­de­le ini­ţia­toa­re: cea de­pu­să de­ja de PNL, cu acu­za­ţii de co­rup­ţie, ipo­cri­zie, ati­tu­dini contra jus­ti­ţi­ei și fo­lo­si­rea re­sur­se­lor bu­ge­ta­re în scop electoral, și cea ca­re ar pu­tea fi ini­ţia­tă de PDL, pe te­ma tran­sfe­ru­lui a 13% din ac­ţi­u­ni­le Por­tu­lui Con­stan­ţa că­tre pri­mă­ria orașu­lui. PMP a sem­nat mo­ţi­u­nea PNL „ca să dea un sem­nal de so­li­da­ri­ta­te în opo­zi­ţie“, con­form Ele­nei Udrea, ca­re a gă­sit însă un mod să se de­li­mi­te­ze de ide­ea că ar sus­ţi­ne PNL, ex­pli­când că PMP a do­rit ca mo­ţi­u­nea să abor­de­ze și ches­ti­u­nea ac­ci­zei la com­bus­ti­bi­li, însă PNL (aflat la gu­ver­na­re pe când a fost de­ci­să ma­jo­ra­rea aces­teia) a re­fu­zat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.