RE­CORD PE PRI­ME­LE TREI LUNI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Sta­tis­ti­ca a emis pri­ma es­ti­ma­re pentru evo­lu­ţia economiei de la înce­pu­tul anu­lui, con­fir­mând că Ro­mânia a avut în T1 cea mai ma­re creștere a PIB din UE fa­ţă de T1 2013, respectiv 3,8%, fi­ind ur­ma­tă de Po­lo­nia cu 3,5%, în timp ce Germania a înre­gis­trat o creștere a PIB de 2,3%. Fa­ţă de ul­ti­mul tri­mes­tru din 2013, PIB a pro­gre­sat doar cu 0,1%, date ajus­ta­te se­zo­ni­er. Prog­no­ze­le pentru tot anul vizează o creștere eco­no­mi­că de 2,2% (FMI - apri­lie), 2,5% (UE - 5 mai), respectiv 2,6% (BERD - ra­por­tul de prog­no­ză pu­bli­cat la 14 mai). BERD adau­gă că „avan­sul PIB se va ac­ce­le­ra ușor în 2015, sus­ţi­nut de ex­por­turi și de o re­lan­sa­re a ce­re­rii in­ter­ne. Pe ter­men scurt însă, ni­ve­lul înalt al cre­di­te­lor ne­per­for­man­te, de peste 20% din to­tal, con­ti­nua­rea de­zin­ter­me­di­e­rii fi­nan­cia­re și in­cer­ti­tu­di­ni­le le­ga­te de Ucraina ar pu­tea re­pre­zen­ta ris­curi la adre­sa per­spec­ti­vei de creștere“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.