GU­VER­NUL A ȘTERS DA­TO­RII DE 1,1 MILIARDE LEI ALE COM­PA­NI­I­LOR DIN INDUSTRIA DE APĂ­RA­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Gu­ver­nul a șters da­to­rii de 1,1 miliarde de lei (248,6 milioane de eu­ro) ale unor com­pa­nii din industria de apă­ra­re de­ţi­nu­te in­te­gral de stat. „Prin or­do­nan­ţa de ur­gen­ţă adop­ta­tă de Guvern sunt anu­la­te obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le în su­mă de 1.104.094 mii lei da­to­ra­te de unii ope­ra­tori eco­no­mici din industria de apă­ra­re“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al Mi­nis­te­ru­lui Economiei. Au fost anu­la­te da­to­ri­i­le com­pa­ni­i­lor To­han Zăr­nești, Car­fil, Me­trom, Uzi­na Me­ca­ni­că Cu­gir, Fa­bri­ca de Arme Cu­gir, Uzi­na Me­ca­ni­că Plo­peni, Uzi­na Me­ca­ni­că Sa­du, Uzi­na Me­ca­ni­că Mi­ja, Uzi­na Au­to­me­ca­ni­ca Mo­reni, Arse­nal-Reși­ţa, Uzi­na Me­ca­ni­că București, Elec­tro­me­ca­ni­ca Ploi­ești, Uzi­na de Pro­du­se Spe­cia­le Dra­go­mi­rești, Pi­ro­chim Vic­to­ria și ale Fa­bri­cii de Pul­beri Fă­gă­raș. La înce­pu­tul șe­din­ţei de săp­tă­mâna tre­cu­tă a gu­ver­nu­lui, pre­mi­e­rul Victor Pon­ta a de­cla­rat că da­to­ri­i­le is­to­ri­ce ale in­dus­tri­ei de apă­ra­re vor fi șter­se de guvern, prin pro­ce­duri ac­cep­ta­te de că­tre Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, pentru a sal­va locuri de mun­că și a re­lan­sa un

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.