PRO­FI­TUL OPE­RA­ŢI­O­NAL AL CEZ ÎN RO­MÂNIA A SCĂ­ZUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Pro­fi­tul ope­ra­ţi­o­nal al CEZ în Ro­mânia a scă­zut cu 55% în pri­mul tri­mes­tru, la 29,1 milioane eu­ro, din cau­za pro­ble­me­lor grupului ceh la înca­sa­rea cer­ti­fi­ca­te­lor ver­zi. Pe seg­men­tul de pro­duc­ţie și dis­tri­bu­ţie, pro­fi­tul înain­te de do­bânzi, taxe, de­pre­ci­e­re și amor­ti­za­re (EBITDA) a scă­zut de șap­te ori în pri­mul tri­mes­tru, la apro­xi­ma­tiv 7,3 milioane de eu­ro. CEZ a înre­gis­trat un impact ne­ga­tiv de 25,5 milioane de eu­ro, ca ur­ma­re a amână­rii înce­pând din iu­lie a acor­dă­rii ce­lui de-al doi­lea cer­ti­fi­cat ver­de pentru par­cu­ri­le eo­li­e­ne de­ţi­nu­te în Ro­mânia, pre­cum și a sus­pen­dă­rii acor­dă­rii pri­mu­lui cer­ti­fi­cat ver­de pentru par­cul Fântâne­le Vest înce­pând din noi­em­brie, decizie de­ter­mi­na­tă de o întârzi­e­re da­to­ra­tă Co­mi­si­ei Europene într-un pro­ces de no­ti­fi­ca­re. Pro­duc­ţia de elec­tri­ci­ta­te a CEZ în Ro­mânia a scă­zut în pri­mul tri­mes­tru cu 16%, la 342 GWh, în timp ce par­cu­ri­le eo­li­e­ne ale grupului au con­sem­nat un de­clin de 21%, la 322 GWh.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.