TRANSGAZ, ÎN CREȘTERE CU 15%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Com­pa­nia de stat Transgaz Me­diaș a înre­gis­trat în pri­mul tri­mes­tru veni­turi de 522,7 milioane lei (116,1 milioane eu­ro), în creștere cu 15% fa­ţă de ni­ve­lul de 450 milioane lei ra­por­tat în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, în prin­ci­pal ca ur­ma­re a ma­jo­ră­rii ta­ri­fe­lor. Tran­spor­ta­to­rul de ga­ze na­tu­ra­le a ob­ţi­nut un pro­fit net de 248,8 milioane lei (55,2 milioane eu­ro), în ur­ca­re cu 37% fa­ţă de câști­gul de 181,5 milioane lei din aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Chel­tu­i­e­li­le Transgaz au cres­cut în in­ter­va­lul ana­li­zat cu 3%, de la 245,2 milioane lei la 253,4 milioane lei, prin­tre alte­le și din cau­za im­po­zi­tu­lui pe clă­diri spe­cia­le in­tro­dus de guvern, po­tri­vit unui ra­port al com­pa­ni­ei tran­smis mi­er­curi Bur­sei de Va­lori București. Com­pa­nia es­te con­tro­la­tă de stat, prin Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.